Inleiding Bestuursrapportage 2019

Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage (hierna te noemen Berap) van 2019 aan. Met de Berap wordt tussentijds verantwoording afgelegd door het college aan de raad over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2019. Over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2019 wordt informatie gegeven over relevante afwijkingen in de uitvoering. Ook wordt een financieel overzicht gegeven over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2019. Per programma is een verklaring van de financiële verschillen opgenomen.

In de Berap wordt per programma gerapporteerd over relevante afwijkingen in de uitvoering op basis van de doelenbomen 2019. Per onderwerp is een toelichting per gegeven over de afwijking. Als er geen afwijking aan de orde is, wordt geen (doelenboom met) informatie opgenomen. Per programma is een verklaring van de financiële verschillen opgenomen. Het hoofdstuk ‘Financiële positie en ontwikkeling’ bevat het financiële rapportagedeel van deze berap.

 

Realisatie doelstellingen programmabegroting 2019

Onder het motto ‘kernachtig & veranderend Twenterand’ wordt er hard gewerkt om onze gemeente nog beter en klaar voor de toekomst te maken. Enkele uitgelichte ontwikkelingen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2019 zijn: het beschikbaar stellen van Kernbudgetten, in te zetten voor de leefbaarheid in de kernen. De oprichting van Gastvrij Twenterand voor de positionering en profilering van Twenterand op het gebied van vrijetijdseconomie. Het toetreden tot de P10, een samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten verspreid over Nederland en de komst van het scheidingsloket, waarvoor de voorbereidingen zijn gestart.

 

Financiële toelichting

Per programma is aangegeven of bepaalde ontwikkelingen leiden tot bijgestelde ramingen. Er wordt ingegaan op de relevante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in de Programmabegroting. Hierbij is het uitgangspunt geweest om alleen wijzigingen van € 20.000 en groter op te nemen, op advies van de auditcommissie. Op de uitwerking van de geconcretiseerde maatregelen vanuit de zoekrichtingen (Programmabegroting 2018), verbouw gemeentehuis en versterken MO Soweco, wordt bij de betreffende doelenboom ingegaan.

Deze Berap sluit met een nadeel van € 498.371. Voorgesteld wordt om het negatief saldo te onttrekken uit de Algemene Risico Reserve. Bij de jaarrekening 2019 zal het definitieve resultaat bekend worden. De grootste voor– en nadelen waarover in deze Berap gerapporteerd wordt zijn;

 • Programma Sociaal Domein:
  - Leerlingenvervoer laat een nadeel zien van € 125.000; dit komt voornamelijk door duurdere maatwerkritten. Leerlingenvervoer betreft een open einde regeling en wordt als zodanig ook benoemd in de risicoparagraaf in de begroting. Het structurele effect wordt meegenomen in programmabegroting.
  - Zoals bekend zijn in de meicirculaire tijdelijk extra middelen toegekend voor 3 jaar. Dit levert voor dit programma een verhoging van het begrotingsbudget op van € 905.000.
 • Programma Ruimte:
  - De ontvangen rente op de verstrekte lening aan Zonnepark Oosterweilanden B.V. en de opbrengst inzake de erfpacht van het zonnepark zijn totaal € 50.200 hoger dan geraamd.
 • Programma Economie en vrije tijdsbesteding:
  - Het subsidieplafond is overschreden met € 117.541. Bij de programma's 'Ruimte' en 'Sociaal Domein' is echter sprake van een onderschrijding van ditzelfde plafond, waardoor er een verschuiving plaatsvindt. Per saldo is sprake van een nadeel van € 8.100 in 2019.
 • Programma Fundament:
  - Het budget voor aanschaf en onderhoud van software overschreden. Er zijn meer licenties voor Office 365 en Citrix aangeschaft dan begroot, in verband met het vergroten van de mogelijkheid tot flexwerken. Daarnaast zijn er meerkosten geweest door nieuwe taken, toegenomen digitalisering en inflatiecorrecties. Deze kosten (€ 160.000) worden conform kadernota in de programmabegroting verwerkt.
  - De algemene uitkering laat een voordeel zien van € 859.000. Hiervan is € 5.000 bestemd voor rijksvaccinatie en € 905.000 voor Jeugd (programma Sociaal Domein). Per saldo geeft de meicirculaire een nadeel van € 50.811.