Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding programma Economie

In het programma Economie en vrije tijdsbesteding wordt gewerkt aan de economische opgaven en aan opgaven rond vrije tijdsbesteding. Het werkprogramma Economie omvat twee programmalijnen:

  1. Versterken werkgelegenheid, met de doelenboom Economie en werkgelegenheid
  2. ‘Meedoen’, met de doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme en de doelenboom Sport.

Doelenboom Sport

Doelenboom

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Hoe vitaler iemand is, hoe groter de kans dat diegene kan deelnemen in de maatschappij en zelfstandig thuis kan blijven wonen.
De rijksoverheid streeft in het kader van het Olympisch Plan 2028 naar een samenleving waarin minimaal 75% van de Nederlanders uit alle lagen van de bevolking regelmatig aan sport en bewegen doet. Ook in Twenterand hebben wij deze ambitie. De onderzoeken naar deelname worden uitgevoerd door Sportservice Overijssel. De metingen uit 2016 laten het volgende beeld zien:

  Sportdeelname Ned. Norm gezond bewegen
4-18 jaar 75% 7%
19-65 jaar 46% 59%
65+ 33% 68%

 Het streven is om in deze collegeperiode 75% van de inwoners te laten sporten en bewegen. Dat houdt in dat met name op de doelgroep vanaf 19 jaar ingezet wordt.

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Samen met sociaal domein de werkgelegenheid in Twenterand stimuleren en nog meer de verbinding te zoeken tussen economie, en nog meer de verbinding te zoeken tussen economie, een inclusieve arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Het platteland betreft alle inwoners en erven van Twenterand. Sociaal en economisch betreft niet alleen agrarische, maar ook toeristische, recreatieve en natuurgerelateerde activiteiten. Vitaliteit is gerelateerd aan inkomens– en welzijnsindicatoren.

Zo gaan we dat doen

Verklaring verschillen Programma Economie

Programma Economie en vrije tijdsbesteding    
Lasten    
Doelenboom Cultuur en Recreatie en Toerisme N 122.041,00
Doelenboom Economie en werkgelegenheid   0,00
Doelenboom Sport   0,00
  N 122.041,00
     
Baten    
Doelenboom Cultuur en Recreatie en Toerisme   0,00
Doelenboom Economie en werkgelegenheid   0,00
Doelenboom Sport   0,00
    0,00
     
Totaal programma Economie en vrije tijdsbesteding N 122.041,00
     
     
Het nadeel van € 122.041 wordt onder andere veroorzaakt door de volgende posten:    
Het subsidieplafond op dit programma is overschreden met € 117.541. Bij de programma's 'Ruimte' en 'Sociaal Domein' is echter sprake van een onderschrijding van ditzelfde plafond, waardoor er een verschuiving plaatsvindt. Per saldo is sprake van een nadeel van € 8.100 in 2019.
Over- en onderschrijdingen welke verrekend worden met een reserve worden hier niet nader verklaard.