Financiële positie en ontwikkeling

Financiële positie en ontwikkeling

Dit hoofdstuk bevat het financiële rapportagedeel van deze berap. Onderstaand worden de afwijkingen per programma aangegeven, alsmede de uitkomsten hiervan voor de resultaat-bestemming. Tot slot wordt een toelichting gegeven, waarin per programma de verschillende mutaties nader worden verklaard.

 

Overzicht van baten en lasten per programma

  Lasten  Baten
Programma  Sociaal Domein    
Primitieve begroting 2019 50.807.496,00 -17.065.589,00
     
Mutaties Berap 2019: 2.213.532,00 -1.240.073,00
     
Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 53.021.028,00 -18.305.662,00
     
     
     
     
Programma Ruimte    
Primitieve begroting 2019 33.857.280,00 -19.347.298,00
     
Mutaties Berap 2019: -6.100,00 -50.200,00
     
Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 33.851.180,00 -19.397.498,00
     
     
Programma  Economie en vrije tijdsbesteding    
Primitieve begroting 2019 5.938.263,00 -712.452,00
     
Mutaties Berap 2019: 122.041,00 0,00
     
Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 6.060.304,00 -712.452,00
     
     
     
Programma Fundament    
Primitieve begroting 2019 3.050.608,00 -54.881.111,00
     
Mutaties Berap 2019: 245.360,00 -786.189,00
     
Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 3.295.968,00 -55.667.300,00
     
     
     
Totaal 96.228.480,00 -94.082.912,00
Resultaat voor bestemming   2.145.568,00

Resultaatbestemming

  Storting Onttrekking
     
Primitieve begroting 2019 764.242,00 -2.426.021,00
     
Mutaties Berap 2019:   0,00
     
Begroting 2019 geactualiseerd n.a.v. Berap 2019 764.242,00 -2.426.021,00
     
     
Resultaat voor bestemming 2.145.568,00  
Storting in reserves 764.242,00  
Onttrekking aan reserves -2.426.021,00  
Resultaat na bestemming (nadelig) 483.789,00  

Toelichting overzicht van baten en lasten per programma

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.) is het verplicht de gemeenteraad een

begroting aan te bieden die is geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves.  
Dit is het zogenaamde resultaat voor bestemming.    
Vervolgens dient aangegeven te worden welke bedragen aan welke reserves moeten worden 
onttrokken dan wel worden toegevoegd en op welke programma's dit betrekking heeft.  
Na deze toevoegingen en onttrekkingen (de resultaatbestemming) volgt het resultaat na  
bestemming.    
Op deze manier wordt voor de raad inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt toegevoegd en
onttrokken, zonder dat dit hun budgetrecht aantast.    
     
Resultaatbestemming.    
Het inzichtelijk maken van deze regelgeving voor wat betreft de resultaatbestemming is   
door ons opgenomen onder het financiële overzicht "baten en lasten per programma".  
Zoals uit het betreffende overzicht blijkt, sluit de begroting 2019 -geschoond van stortingen in en
onttrekkingen aan reserves- bij deze berap met een nadelig saldo van € 2.145.568. Dit noemen we het
zogenaamde resultaat voor bestemming.    
     
Berekening:    
- lasten 2019   96.228.480,00
- baten 2019   -94.082.912,00
- resultaat voor bestemming   2.145.568,00
     
Budgettaire ontwikkelingen    
De Berap van 2019 betreft de periode tot 1 augustus 2019, en neemt de verschillen  
en ontwikkelingen mee, welke door de afdelingen zijn opgemerkt. Een aantal verschillen   
resulteert in mee- en tegenvallers. Deze worden onderstaand genoemd.    
     
Berap 2019:    
Programma Sociaal Domein N 973.459,00
Programma Ruimte V -56.300,00
Programma Economie en vrije tijdsbesteding N 122.041,00
Programma Fundament V -540.829,00
Totaal nadeel Berap 2019 N 498.371,00