Programma Ruimte

Inleiding programma Ruimte

Het programma Ruimte gaat in hoofdzaak in op een aantrekkelijk en een prettig woon– en werkklimaat. Het programma werkt tevens aan het bewaken en verbeteren van de leefomgeving door duurzaamheid centraler te plaatsen en dat doorwerkt in veel programma’s. Maar het gaat ook over het inzamelen van afval en het voldoen aan de normen in de Wet Milieubeheer. Bij de openbare ruimte en openbare veiligheid gaat het over de openbare veiligheid, bestrijding van criminaliteit en ook over een veilige openbare ruimte met onderhoud en beheer van wegen, openbaar groen, etc. Het instrument om dit veilig leefklimaat te bereiken ligt voor een groot deel bij vergunningen, toezicht en handhaving.

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Doel: Er is minder overlast

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2017 - 2020 zijn een aantal speerpunten geformuleerd die moeten bijdragen aan het reduceren van criminaliteit en overlast. Op deze speerpunten wordt ingezet door een gerichte aanpak.

Wat willen we bereiken?

Subdoel: Uitvoering APV

Evenementen vormen het grootste onderdeel van de gemeentelijke taken op het gebied van de APV. Omdat er niet alleen steeds meer evenementen worden georganiseerd, maar evenementen ook steeds groter en complexer worden is het noodzakelijk om meer te investeren in het proces van evenementenvergunningverlening. Ook is het noodzakelijk om meer in te zetten op toezicht en handhaving op de voorschriften in de afgegeven evenementenvergunningen, omdat de ervaring heeft geleerd dat niet alle organisatoren van evenementen in Twenterand zich voldoende rekenschap geven van hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij evenementen.

Zo gaan we dat doen

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Het gaat hier om het bewaken en verbeteren van de leefomgevingskwaliteit voor bewoners.

Wat willen we bereiken?

Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)


Ongezonde situaties waar de kwaliteit van de leefomgeving onder de norm is, moeten verbeterd worden. Waterkwaliteit (waterkwantiteit staat bij doelenboom openbare ruimte en verkeer) slaat op de hoeveelheid schadelijke stoffen en organismen in het water. Externe veiligheid: beheersing van risico’s door opslag en transport van gevaarlijke stoffen. De normen voor milieukwaliteit zijn opgenomen in verschillende wetten. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Vanaf dan is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

Zo gaan we dat doen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

Wat willen we bereiken?

Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma

De inzet van deze instrumenten dragen bij aan een veilige en gezonde leefomgeving. Een deel van de regelgeving vloeit voort uit de provinciale omgevingsvisie en de omgevingsverordening. Deze stellen op diverse ruimtelijke ordeningsaspecten eisen aan de inhoud van Twenterandse (bestemmings)plannen, vergunningen en op de toezicht en handhaving. De doelen worden tevens bereikt door in te zetten op tijdige afhandeling van aanvragen en meldingen.
Vanuit de gemeenteraad is de wens geuit om meer controles van niet verplicht wettelijke taken uit te voeren op het gebied van onder andere excessenbeleid en detailhandel. De gemeente Twenterand heeft echter beperkt capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving. In het kader van interbestuurlijk toezicht (provincie) moet primair ingezet worden op verplicht wettelijke taken. Daarom moeten er prioriteiten worden gesteld in de wensen van de gemeenteraad met betrekking tot niet verplicht wettelijke (lokale) taken.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

De overheid moet haar besluiten zó formuleren dat de inwoner precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Dat is voor de fysieke leefomgeving gewaarborgd door bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan is het enige plan dat rechtstreeks bindend is voor iedereen, dus voor inwoners, bedrijven, instellingen én overheden. Voorafgaand aan een vastgesteld bestemmingsplan volgt een uitgebreide procedure, tevens zijn er mogelijkheden voor het geven van zienswijzen en/of bezwaren. De belangen van diverse thema’s (bijvoorbeeld archeologie, geluid, bodem, milieu, ruimtelijke kwaliteit) worden integraal afgewogen. De gemeente begeleidt deze processen. Wanneer het ons grondbeleid raakt, is de daarvoor geldende randvoorwaarde dat we dit via faciliterend grondbeleid realiseren.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd

Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen voldoende en goede woningen (zowel kwantitatief als kwalitatief) ten gunste voor de leefbaarheid. De gemeente Twenterand heeft in 2016 Twentse woonafspraken gemaakt met de provincie Overijssel en de andere Twentse gemeenten. De belangrijkste afspraak is dat gemeenten maximaal het aantal woningen in hun woningbouwprogramma mogen hebben waar de komende 10 jaar behoefte aan is volgens de door de provincie vastgestelde prognose. We stimuleren in ons opdrachtgeverschap energieneutrale nieuwbouw.

Zo gaan we dat doen

Verklaring verschillen programma Ruimte

Programma  Ruimte    
Lasten    
Doelenboom Openbare orde en veiligheid V -6.100,00
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer N 0,00
Doelenboom Duurzaamheid,Milieu en VTH    
Doelenboom Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling en VTH    
  N -6.100,00
     
Baten    
Doelenboom Openbare orde en veiligheid   0,00
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer   0,00
Doelenboom Duurzaamheid, Milieu en VTH V -50.200,00
Doelenboom Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling en VTH   0,00
  V -50.200,00
     
Totaal Programma Ruimte V -56.300,00
     
Het voordeel van € 56.300 wordt onder andere veroorzaakt door:    
De ontvangen rente op de verstrekte lening aan Zonnepark Oosterweilanden B.V. en de opbrengst inzake de erfpacht van het zonnepark zijn totaal € 50.200 hoger dan geraamd.
Het subsidieplafond op dit programma is onderschreden met € 6.100. Bij het programma 'Economie en vrije tijdsbesteding' is echter sprake van een overschrijding van ditzelfde plafond, waardoor er een verschuiving plaatsvindt. Per saldo is sprake van een nadeel van € 8.100 in 2019.
Over- en onderschrijdingen welke verrekend worden met een reserve worden hier niet nader verklaard.