Sitemap

Bestuursrapportage (Berap) 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Bestuursrapportage 2021 Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Realisatie doelstellingen programmabegroting 2021 Blz. 6
Financiële toelichting Blz. 7
Covid-19 maatregelen Blz. 8
Informatie impact corona, peildatum eind augustus 2021 Blz. 9
Programma Sociaal Domein Blz. 10
Inleiding Blz. 11
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 12
Doelenboom Blz. 13
Inhoudelijk perspectief Blz. 14
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 15
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 16
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 17
Doelstellingen Blz. 18
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 19
Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 20
Subdoel: Inwoners met onvoldoende middelen beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 21
Inzet van wettelijke regelingen Blz. 22
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 23
Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering Blz. 24
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 25
Doelenboom Blz. 26
Inhoudelijk perspectief Blz. 27
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 28
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 29
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 30
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 33
Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein Blz. 34
Verklaring verschillen programma Sociaal Domein Blz. 35
Verklaring verschillen programma Sociaal Domein Blz. 36
Programma Ruimte Blz. 37
Inleiding Blz. 38
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 39
Doelenboom Blz. 40
Inhoudelijk perspectief Blz. 41
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 42
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 43
Doel: Voldoende en kwalitatief goede woningen Blz. 44
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 45
Doelstellingen Blz. 46
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 47
Omgevingsvisie Blz. 48
Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 49
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 50
Ontwikkelingen Kanaal Almelo - de Haandrik Blz. 51
Verklaring verschillen programma Ruimte Blz. 52
Verklaring verschillen programma Ruimte Blz. 53
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 54
Inleiding Blz. 55
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 56
Doelenboom Blz. 57
Inhoudelijk perspectief Blz. 58
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 59
Doel: Ontmoetingsplekken voor verbinding, ontmoeting en educatie zijn aanwezig Blz. 60
Doel: Digitale lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 61
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 62
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 63
Doel: Huidig cultureel erfgoed is behouden Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 66
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 67
Subdoel: Creatieve vaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld Blz. 68
Creatieve broedplaatsen Blz. 69
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 70
Actualiseren en doorontwikkelen Nota Vrijetijdseconomie Blz. 71
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 72
Doelenboom Blz. 73
Inhoudelijk perspectief Blz. 74
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 75
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 76
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 77
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 78
Doelstellingen Blz. 79
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 80
Platteland Blz. 81
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 82
Detailhandelsstructuurvisie Blz. 83
Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden. Blz. 84
Verklaring verschillen programma Economie en Vrije tijdsbesteding Blz. 85
Verklaring verschillen programma Economie en Vrije tijdsbesteding Blz. 86
Programma Fundament Blz. 87
Inleiding Blz. 88
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 89
Doelenboom Blz. 90
Inhoudelijk perspectief Blz. 91
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 92
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 93
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 94
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 95
Doelstellingen Blz. 96
Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Blz. 97
Doorontwikkeling servicepunt (post, mail, balie, telefonie, website) naar een (1) centrale toegang. Blz. 98
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 99
Doelenboom Blz. 100
Inhoudelijk perspectief Blz. 101
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 102
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 103
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 104
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 105
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 108
Zoekrichting: Gemeentehuis Blz. 109
Verklaring verschillen programma Fundament Blz. 110
Verklaring verschillen programma Fundament Blz. 111
Financiële positie en ontwikkeling Blz. 112
Financiële positie en ontwikkeling Blz. 113
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 114
Resultaatbestemming Blz. 115
Toelichting overzicht 'baten en lasten per programma' Blz. 116
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap