Inleiding

Inleiding Bestuursrapportage 2021

Algemeen

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage (hierna te noemen Berap) van 2021 aan. Met de Berap wordt tussentijds verantwoording afgelegd door het college aan de raad over het behalen van de doelstellingen uit de programmabegroting 2021. De verantwoording gaat over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2021.

In de Berap wordt een financieel overzicht gegeven. Per programma en per onderwerp wordt op basis van de doelenbomen 2021 gerapporteerd over de relevante afwijkingen in de uitvoering. Als er geen afwijking is, dan wordt er niets vermeld. Ook wordt per programma een verklaring van de financiële verschillen opgenomen. Het hoofdstuk ‘Financiële positie en ontwikkeling’ bevat het financiële rapportagedeel van deze Berap.

Realisatie doelstellingen programmabegroting 2021

Met onze sluitende programmabegroting 2021 willen wij voorzieningen in stand blijven houden. Mensen die dit het hardst nodig hebben, moeten op ons kunnen blijven rekenen. En ondanks de steeds krapper wordende financiële situatie, kunnen wij tot nu toe aan die toezegging voldoen. Deze Berap sluit met een voordeel van € 676.454,-.

In deze inleiding lichten wij er enkele ontwikkelingen uit die bijdragen aan het behalen van de doelen uit de programmabegroting 2021. Als het behalen van de doelen uit de programmabegroting 2021 niet volgens planning verloopt, dan wordt dat aangegeven bij de doelenbomen. Gebeurtenissen met impact die in het eerste deel van 2021 spelen zijn o.a. Corona en Kanaal Almelo – de Haandrik. In de bijlage geven wij de laatste stand van zaken over Corona. De problemen rondom Kanaal Almelo de Haandrik zijn van grote invloed op de leefsituatie van de bewoners daar. Dat vraagt ook om een stevige inzet van de ambtelijke capaciteit van de gemeente Twenterand, o.a. op het gebied van ruimte, bestuursadvisering, communicatie, vergunningverlening, toezicht en handhaving en het sociaal domein. Door daar prioriteit aan te geven kan dat ten koste gaan van de voortgang van werkzaamheden op genoemde gebieden.

Binnen het programma Sociaal Domein zijn wij voortdurend bezig om onze inwoners mee te kunnen laten doen aan de samenleving. Dat doen we door te werken aan een duurzaam vernieuwd en betaalbaar sociaal stelsel en zorglandschap. Dit is mede uitgewerkt in een transformatieprogramma. De financiële opgave daarin is een stevige, vooral ook omdat de bijdrage vanuit het Rijk, ondanks de extra bijdrage 2021, nog steeds achterblijft bij de daadwerkelijk kosten bij Jeugd en Wmo. Vergrijzing is een voorbeeld waardoor een toenemend beroep op de Wmo wordt gedaan. De oplopende kosten, in deze Berap nog gedekt door de Reserve Sociaal Domein, baren ons echter wel zorgen.
Binnen het programma Ruimte liggen de grootste opgaven bij klimaatverandering en toekomst bestendig wonen. Wij kunnen op dit moment beperkt tegemoetkomen aan de afspraken daarover tussen overheden in het Interbestuurlijk Programma en het Klimaatakkoord.
De opgave binnen het programma Economie en Vrijetijdsbesteding is vooral het invullen van de regisserende en faciliterende rol van de gemeente. Dat betekent partijen bij elkaar brengen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het maatschappelijk effect. Het organiseren van het goede samenspel tussen die partijen moet leiden tot een meerwaarde voor Twenterand.
Het werven van voldoende gekwalificeerde medewerkers is één van de grootste uitdagingen binnen het programma Fundament en is de afgelopen periode erg lastig gebleken. Dat is iets wat in de hele organisatie wordt gevoeld, maar vooral ook bij het programma Economie. De krapper wordende arbeidsmarkt is daar een belangrijke oorzaak van.

Financiële toelichting

Per programma is aangegeven of ontwikkelingen leiden tot bijgestelde ramingen. Het gaat dan om relevante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in de Programmabegroting 2021. De uitwerking van de concrete maatregelen vanuit de zoekrichtingen (Programmabegroting 2018), verbouw gemeentehuis en versterken Maatschappelijke Onderneming (MO) Soweco, komen bij de betreffende doelenboom aan de orde.

Deze Berap sluit met een voordeel van € 676.454,-. Voorgesteld wordt om het positief saldo te storten in de Algemene Risico Reserve. De grootste voor- en nadelen waarover in deze Berap gerapporteerd wordt zijn:

Programma Sociaal Domein:
• oplopende kosten Huishoudelijke Ondersteuning Wmo voorzieningen en kosten Jeugd (gedekt door de reserve Sociaal Domein).

Programma Ruimte:
• hogere kosten voor openbare verlichting € 46.560,-;
• afboeken vordering afvoeren bouwafval € 61.773,-.

Programma Economie:
• financieel effect bevriezen tarieven sport, nadeel € 14.908,-;
• klimtouwinstallatie de Stamper en chloorsysteem de Zandstuve, totaal nadeel € 26.000,-.

Programma Fundament:
• de meicirculaire laat een voordeel zien in de algemene uitkering van € 922.000,-;
• voordeel toeristenbelasting van € 50.000,-;
• de post ICT geeft een nadeel van € 230.000,-. Dit nadeel deed zich ook voor bij de jaarrekening 2020 en is al meegenomen in de kadernota 2022.