Covid-19 maatregelen

Informatie impact corona, peildatum eind augustus 2021

Inleiding
De gevolgen van corona doen zich ook in 2021 nog gelden. Gedurende vrijwel het gehele jaar is er sprake van beperkingen die invloed hebben op het maatschappelijk leven en de economie. Dat heeft zich deels ook vertaald in financiële gevolgen voor de gemeente en deze zijn samengevat in onderstaande tabel, waarin zowel kosten als inkomsten in de vorm van compensatiebijdragen zijn weergegeven.
Op dit moment is het beeld dat de compensatie in omvang de kosten overtreft. Daarbij wordt opgemerkt dat dit een voorlopig beeld is en dat er nog kosten kunnen komen.

Onderwerp Toelichting bron omvang landelijk betreft tijdvak omvang Twenterand komt binnen via Werkelijke boe- kingen 2021 c.q verplichting naar/uit reserve
RESTANT 2020 IN RESERVE CORONA € 632.538
Uitgaven Jeugd Het jongerenwerk van Zorgsaam heeft samen met Impacter doormiddel van Rijkssubsidie (subsidieregeling Perspectief jeugd en jongeren) een project opgestart om jongeren meer perspectief te bieden in Coronatijd. Jongeren zijn samen met de professional aan de slag gegaan om acties en activiteiten die maatschappelijke effecten van corona bestrijden op te starten. 134 jongeren hebben zich opgegeven waarvan er 103 jongeren succesvol het traject hebben afgerond (sommige trajecten lopen nog). Er is voor de subsidieregeling ‘mentale ondersteuning en welzijn’ input gehaald uit het werkveld. Deze input wordt momenteel nog verwerkt. Daarnaast is er een bijdrage gedaan aan ieder kind een Sint, SJDH en Reflection 'jongeren aan zet'. € 5.377 € -5.377
Uitgaven POH jeugd Extra bijdrage van € 15.000 t.b.v. inzet poh jeugd € 15.000 € -15.000
Inkomsten Perspectief jeugd en jongeren 2020 Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken. Een bedrag van € 40 miljoen wordt aan de algemene uitkering toegevoegd: € 21 miljoen voor 2020 en € 19 miljoen voor 2021. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer van 16 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35420, nr. 207) maartbrief 21 mln 2020 € 28.817 algemene uitkering € 28.817
Inkomsten Perspectief jeugd en jongeren 2021 zie regel hierboven maartbrief 19 mln 2021 € 26.626 algemene uitkering € 26.626
Inkomsten Perspectief jeugd en jongeren 2022 ZonMW subsidie aangevraagd inzake Perspectief voor de jeugd. Bedrag van € 49.550 toegekend. subsidie 2021 € 49.550 ZonMW € 49.550
Inkomsten Jongerenwerk Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Er is voor de extra inzet op jongerenwerk een bedrag van € 14 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer van 12 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 25295, nr. 988) maartbrief 14 mln 2021 € 19.131 algemene uitkering € 19.131
Inkomsten Mentale ondersteuning 2021 Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 25295, nr. 988)10 zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun. Om dit te kunnen realiseren is een bedrag van € 11,5 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer van 12 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 25295, nr. 988) maartbrief 11,5 mln 2020/2021 € 16.074 algemene uitkering € 16.074
Inkomsten Activiteiten en ontmoetingen Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. Er is een bedrag van € 8 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer van 12 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 25295, nr. 988) maartbrief 8 mln 2021 € 11.061 algemene uitkering € 11.061
Inkomsten Jeugd aan zet Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) (uitgevoerd door de ministeries van VWS, SZW en OCW) is van harte bereid om de jongeren in deze crisistijd te ondersteunen. Via dit programma wordt al een grote groep jongeren bereikt en tijdens de coronacrisis extra ondersteund. Het programma MDT zit nog in de groeifase en zoekt meer verbinding met gemeenten, zodat het programma MDT kan doorgroeien naar een landelijk dekkend netwerk. Om deze win-win situatie te versterken wordt ook ten behoeve van de wintereditie van Jeugd aan Zet een financiële bijdrage verstrekt van € 3,1 miljoen aan gemeenten in Nederland. Er nemen 307 gemeenten deel en per gemeente is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld24. Hiermee kunnen gemeenten in deze coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage leveren waar deze nu nodig is. meicirculaire 3,1 mln. 2021 € 10.000 algemene uitkering € 10.000
Uitgaven Bijzondere bijstand TONK Er is weinig gebruik gemaakt van deze TONK-regeling. Slechts drie aanvragen. Dat is conform de landelijke trend. Verruiming van de regeling daar waar het gaat om de drempelbedragen hebben we overwogen, maar we zijn uiteindelijk niet hiertoe overgegaan, omdat dit geen merkbaar resultaat heeft opgeleverd bij gemeenten die dit wel hebben gedaan. € 81.435
Inkomsten Bijzondere bijstand TONK De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Het beschikbare budget voor de TONK is verhoogd naar een bedrag van € 260 miljoen voor het eerste half jaar van 2021. Voor het eerste kwartaal van 2021 komt € 65 miljoen beschikbaar via de Algemene uitkering van het gemeentefonds volgens de eerder afgesproken verdeelsleutel. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld. Voorafgaand aan de toekenning van de tweede tranche wordt gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft op basis van wat in de praktijk zichtbaar is over het gebruik van de regeling. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer van 21 januari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35420, nr. 217). maartbrief 65 miljoen, er is een toezegging gedaan voor meer budget, dit is hier nog niet verwerkt. Q1 2021 € 81.435 algemene uitkering
Uitgaven Afvalverwerking Twenterand: In 2020 lag de eindafrekening van Rova € 39.000 hoger dan geraamd. Dit is opgevangen binnen het product. De verwachting is dat 2021 ook wordt overschreden door o.a. meer aanlevering restafval en extra logistieke kosten door corona die Rova bij ons in rekening brengt. Bij de jaarrekening zal bekeken worden wat het nadeel door corona is v.w.b. huisvuil en dan zal dit bedrag t.l.v. de coronamiddelen worden gebracht.
Inkomsten Afvalverwerking Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. In overleg met de VNG is besloten de kosten ad € 32 miljoen voor 2020 te vergoeden. Een bedrag van € 28 miljoen is toegevoegd aan de algemene uitkering. De overige € 4 miljoen is toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds. maartbrief 28 mln € 50.590 algemene uitkering € 50.590
Uitgaven Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 Deze middelen zijn nog niet besteed. Sinds januari 2020 loopt de uitvoering van het Actieplan ''Samen tegen Eenzaamheid'' met een eigen beschikbaar budget en waarover qua voortgang met enige regelmaat door ons wordt gerapporteerd. Door een vroege start met eenzaamheidsbestrijding loopt Twenterand binnen de regio enigszins voorop maar er is nog veel van doen om de in het actieplan gestelde ambities waar te maken. Hoewel hier hard aan wordt getrokken, ontbrak het de projectgroep medio mei - juni aan tijd & capaciteit om hier op korte termijn extra activiteiten aan toe te voegen. De door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde regio-adviseur gaf echter bij de projectgroep aan dat de extra middelen elders in den lande veel gebruikt worden voor doorontwikkeling van de bestaande eenzaamheids-aanpak en dat deze middelen vermoedelijk ook in 2022 besteed zullen mogen gaan worden. Wij stellen daarom voor deze middelen toe te voegen aan het voor het actieplan Samen tegen Eenzaamheid beschikbare budget en de komende tijd samen met de welzijnsorganisatie te onderzoeken welke extra activiteiten praktisch haalbaar zijn. Er wordt voorzichtig gedacht wordt aan de opzet van huisbezoeken 75+. Ook dit is echter een zeer arbeidsintensief project dat de nodige professionele begeleiding vergt. € 67.515 € -
Inkomsten Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties: ? Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat. ? Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken. ? Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren. ? Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten. Aan de algemene uitkering wordt € 36,5 miljoen toegevoegd voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief van 12 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 25295, nr. 988) maartbrief 36,5 mln € 67.515 algemene uitkering
Uitgaven Verlies Soweco door corona € 39.045 € -39.045
Uitgaven Extra begeleiding kwetsbare groepen Er is een enquête geweest over de inzet van deze gelden. De rode draad in deze antwoorden is beweging. Op dit moment zijn hier nog geen concrete plannen voor. Hier willen we samen met organisaties naar gaan kijken. Er zijn plannen om in september mantelzorgers een extra waardering te geven. De verwachte kosten hiervan liggen rond de €7.000. € 7.000 € 78.296
Inkomsten Extra begeleiding kwetsbare groepen De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld: - Extra in te zetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag. - Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM-richtlijnen die nog niet zijn gefinancierd via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd. - Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken). - Extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat kan en mag en veilig is. Er wordt voor 2021 een bedrag van € 37 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de extra begeleiding van kwetsbare groepen. Daarnaast wordt de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang met € 10 miljoen verhoogd (zie paragraaf 3.1-2). Voor meer informatie wordt verwezen naar de brief van 12 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 25295, nr. 988) maartbrief 37 mln 2021 € 85.296 algemene uitkering
Uitgaven voorschoolse voorzieningen peuters In mei 2021 zijn de laatste uitgaven geweest m.b.t. de kosten voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders. Totale uitgaven: € 8.843 (eind 2020 was er totaal aan rijksbudget € 69. 610,- beschikbaar (daarvan was nog € 14.296,- over van 2020, wat in de reserve corona is gestort). Vervolgens is er in 2021 nog een bedrag van € 10.453,- aan rijksgeld binnengekomen voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders. Totaal was er dus € 24.749,- beschikbaar. Het restant wat nu nog over is betreft een bedrag van € 15.906. € 8.843 € 1.610
Inkomsten Mutaties voorschoolse voorziening peuters Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE) Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Voor de periode van 16 december tot 8 februari wordt de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in verband hiermee met € 5,1 miljoen opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting. De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatieuitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2021. Bijlage 3.1-2 bevat de bedragen per gemeente. maartbrief 5,1 mln € 10.453 decentralisatie uitkering € -
Uitgaven Extra inhuur tbv achterstanden jeugd De coronapandemie heeft voornamelijk in mentale zin zijn effect op jongeren. Bij jongeren die zich om welke redenen dan ook al in een problematische situatie bevinden, constateren we als gevolg van de coronapandemie een toename van het aantal hulpvragen. Dit heeft geleid tot een groei van de wachtlijst bij onze jeugdconsulenten. Tijdelijke capaciteitsuitbreiding is hiervan het directe gevolg. De kosten hiervan worden uiteindelijk gedekt uit de corona-reserve. € 57.000 € -57.000
Inkomsten Meerkosten corona 2021 - WMO 2015 en Jeugdwet In de voorjaarsnota 2021 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein opgenomen (€ 141 miljoen). Hiermee onderschrijft het Rijk de afspraak over de meerkosten nogmaals. Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 is uitgekeerd. In de raming is rekening gehouden met het effect van vaccinaties en het afschalen van een deel van de maatregelen vanaf de zomer. Dit budget is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd. Dit ter voorkoming van verdeelproblemen bij het definitief vaststellen van de compensatie. De raming wordt, volgens afspraak, geactualiseerd in de najaarsnota, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2021. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij decembercirculaire 2021 uitgekeerd aan gemeenten. Zowel het onderzoek als besluitvorming over de compensatie vindt in gezamenlijk overleg tussen het Rijk en VNG plaats aankondiging meicirculaire
Inkomsten Reële compensatie inkomstenderving De gemeenten ontvangen van het Rijk compensatie voor de gederfde inkomsten van 2020 op basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2020 (gegevens begroting) en gerealiseerde inkomsten 2020 (gegevens jaarrekening). De compensatie betreft in ieder geval de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Voor de leges geldt dat, wanneer er een groot verschil blijkt tussen begrote en gerealiseerde leges, dit nader door het Rijk en de VNG zal worden bekeken. Het Rijk zal, zodra de eerste jaarrekeningen van de gemeenten bekend zijn (naar verwachting medio juli) starten met het in beeld brengen van de derving per gemeente. De uitkomst van de derving zal ter verificatie aan de betreffende gemeente worden voorgelegd. De gemeenten ontvangen na afronding van het verificatieproces een voorlopige indicatie van de compensatie. Het streven is dat voor alle gemeenten de definitieve hoogte van de compensatiebedragen in het najaar bekend is en om deze bedragen vervolgens in december 2021 aan gemeenten uit te keren. Over de details van het proces zullen gemeenten (in overleg met de VNG) de komende maanden nader worden geïnformeerd. aankondiging meicirculaire
Inkomsten € 15 miljoen ter compensatie voor de inkomstenderving van medeoverheden door onder andere het kwijtschelden van huren. aankondiging mei circulaire
Uitgaven Re-integratie De inkomsten worden betrokken bij de reguliere werkzaamheden waarbij werk met werk wordt gemaakt. € 152.765 € -
Inkomsten Re-integratie Flankerend beleid: re-integratie van bijstandsgerechtigden: Het kabinet stelt in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar (€ 40 miljoen in 2020; € 90 miljoen in 2021 inclusief afdracht aan het BTW-Compensatiefonds). Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€ 50 miljoen inclusief afdracht aan het BTW Compensatiefonds) decembercirculaire 90 mln 2021 € 152.765
Inkomsten Schulden en bijzondere bijstand Flankerend beleid: gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand: Het kabinet stelt in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 15 miljoen in 2020; € 30 miljoen in 2021) en de bijzondere bijstand (€ 5 miljoen in 2020; € 10 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek decembercirculaire 40 mln 2021 € 51.779 € 51.779
Uitgaven Cultuur De gemeente Twenterand heeft rijksgelden ontvangen in 2020 en 2021 om financiële steun te geven aan buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties vanwege het coronavirus. Er zijn 11 organisaties die een aanvraag voor 2020 hebben ingediend en 9 organisaties hebben een aanvraag voor 2021 ingediend. Er zijn nog gelden beschikbaar in de reserve. Deze gelden kunnen benut worden voor een nog op te richten algemeen steunfonds corona. Dit algemene steunfonds kan mogelijkheden bieden voor organisaties die nu geen beroep op regelingen kunnen doen maar wel financiële nood hebben. Hiervoor dient wel een subsidieregeling te worden vastgesteld. De verwachting is dat in het derde kwartaal 2021 opnieuw rijksgelden beschikbaar komen voor corona voor cultuur en buurt- en dorpshuizen. € 148.251 € 38.186
Inkomsten Cultuur In de Kamerbrief Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector34 van 16 november jl. gaat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in op de verdeling van de reeds eerder toegekende € 149,7 miljoen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De verdeling van de middelen vindt plaats naar rato van de Iv3-uitgaven van 2019 aan cultuur. Daarmee is het bedrag dat gemeenten krijgen, gerelateerd aan de aanwezige culturele infrastructuur die door gemeenten wordt ondersteund. Let op: hier zit ook al het bedrag van het 5e pakket bij in. Dit is een indicatief bedrag (€ 95.591), def. bedrag wordt vastgesteld in de septembercirculaire. decembercirculaire 2021 € 90.846 decentralisatie uitkering € -
Inkomsten Cultuur Het kabinet heeft besloten om de steunpakketten voor de culturele en creatieve sector te verlengen. In totaal gaat het om € 147,25 miljoen voor het derde kwartaal. Hiervan is € 45 miljoen voor instellingen in de basisinfrastructuur, instellingen die subsidie ontvangen via de Erfgoedwet en instellingen met een meerjarige subsidie van de rijkscultuurfondsen. € 25 miljoen is voor verlenging van de directe steun aan makers. € 25,75 miljoen is voor de opengestelde monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds, de termijn hiervoor is verlengd. Voor de regionale en lokale cultuur reserveert het ministerie van BZK € 51,5 miljoen voor gemeenten en provincies. Dit bedrag komt bovenop de € 60 miljoen voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen in de eerste helft van 2021. (Tekst meicirculaire; Daarnaast reserveert het kabinet voor het derde kwartaal 2021 € 51,5 miljoen voor de regionale en lokale cultuur waarvan € 36,5 miljoen voor de instandhouding van de regionale en lokale culturele infrastructuur ) aankondiging mei circulaire € 95.591
Uitgaven Verkiezingen Bij de in 2021 gehouden Tweede Kamerverkiezingen waren, door de te nemen coronamaatregelen, de kosten hoger dan regulier. Hiervoor zijn van het rijk compensatiegelden ontvangen. € 28.817 € 14.151
Inkomsten Verkiezingen Het kabinet stelt een aanvullende compensatie van € 26,9 miljoen ter beschikking aan gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Daarvan wordt € 22 miljoen uitgekeerd via het gemeentefonds. Deze compensatie van € 22 miljoen is bedoeld voor onder meer de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus. Dit bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie-uitkering op basis van het aantal kiesgerechtigden per gemeente. decembercirculaire 2021 € 42.968 decentralisatie uitkering
Uitgaven Extrakosten toezicht en handhaving Gemeente moet toezicht houden op naleving van alle regels. Dit kan leiden tot toename van kosten toezicht en handhaving, door extra inzet van medewerkers, overwerk en mogelijk extra inhuur. Twenterand: De toezicht en Handhaving op de coronamaatregelen vraagt extra inzet van de Boa’s. Dit gebeurt deels zonder extra kosten te maken door een andere prioritering op de werkzaamheden en door minder tijd te besteden aan beleidsmatig werk. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de boa’s waardoor de gemaakte prioritering niet altijd houdbaar is. Bovendien komen er nog evenementen die de inzet verder zullen verhogen. Hiervoor is budget gevraagd (ad. € 57.000 t.l.v. de corona reserve). Helaas is het niet gelukt hierop in te huren tot nu toe. Dit heeft onder meer te maken met krapte op de arbeidsmarkt. € 57.000 € -57.000
Uitgaven Lagere uitgaven stimulering lokale economie Door de crisis zullen meerdere ondernemers en winkels failliet gaan. Dit leidt tot meer leegstand in het centrum, minder activiteiten, etc. waardoor de gemeente extra beleid ontwikkelt met bijbehorende kosten om de lokale economie weer een zwengel te geven. Twenterand: In 2020 was er het 1e crisisarrangement, een bonnenactie, die is afgerond (€ 20.000). In 2021 wordt invulling gegeven aan het 2e crisisarrangement (in totaal € 30.000); het eerste deel, een horeca actie, loopt nu en een tweede bonnenactie is de volgende activiteit. Daarnaast is een 3e crisisarrangement (€ 10.000) aangevraagd voor Twenterand Bruist. € 40.000 € -
Inkomsten Lokale economie Provinciale subsidie t.b.v. lokale economie als gevolg van corona 2021 € 40.000 Provincie € -
Uitgaven Lagere inkomsten uit verhuur of exploitatie "De TVS-regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders. Waar moet aan worden voldaan? - De huur moet daadwerkelijk schriftelijk zijn kwijtgescholden voordat de aanvraag wordt ingediend. - De huurder moet voldoen aan de definitie van een amateursportorganisatie, zoals benoemd in de regeling. Elke vereniging wordt schriftelijk geïnformeerd over de kwijtschelding. Voor het eerste kwartaal is in totaal € 50 miljoen beschikbaar, voor het tweede kwartaal € 30 miljoen. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt. Alle aanvragers ontvangen dan hetzelfde percentage van hun aanvraag. De verwachting is dat er voldoende beschikbaar is voor alle aanvragen. Als u meerdere sportaccommodaties heeft, dan kunt u voor alle accommodaties samen subsidie aanvragen. U ontvangt het bedrag na toekenning in één keer op uw rekening. We doen eens per kwartaal een aanvraag voor alle verhuurde sportaccommodaties. De kwijtschelding van de huur over het 4e kwartaal 2002 en het 1e kwartaal 2021 bedraagt € 97.236. Hiervan is € 72.605 gecompenseerd, de rest komt tlv de reserve corona. € 97.236 € -24.631
Inkomsten Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties In 2021 is de aanvraag voor het 4e kwartaal 2020 en de aanvraag voor het eerste kwartaal 2021 reeds ingediend. Voor het vierde kwartaal is een compensatie ontvangen van € 22.469 en voor het 1e kwartaal 2021 is € 50.136 ontvangen. De aanvraagperiode voor het 2 kwartaal ligt tussen 26 juli en 19 september 2021 en moet nog worden ingediend. Een bedrag van € 24.844 komt in aanmerking voor compensatie”. min. VWS (DUS-i) € 72.605 € -
Uitgaven Zwembaden en ijsbanen Lagere entree-opbrengst zwembaden de Stamper en de Zandstuve € 99.571 € -
Inkomsten Zwembaden en ijsbanen Zwembaden en ijsbanen Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 € 100 miljoen beschikbaar en € 80 miljoen voor de eerste helft van 2021. Voor 2020 is een spuk bijdrage aangevraagd en toegekend voor de Zandstuve voor € 28.821 en voor de Stamper € 70.750 voor gemiste opbrengsten zwembad. Van 16 augustus 2021 tot en met 17 oktober 2021 kan er een aanvraag worden ingediend voor de tweede ronde, die geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. VNG/ VWS € 99.571 € -
Uitgaven Openbare gezondheidszorg Extra kosten huisartsen: huur covid unit en huur locatie Klaampe en Punt t.b.v. griepprik € 13.997 € -13.997
Uitgaven Diverse overige corona gerelateerde kosten I.v.m. corona zijn diverse beschermings- en veiligheidsmaatregelen getroffen, denk aan kuchschermen (publieksbalies), posters, desinfectiedispensers en communicatie/attentie materiaal en thuiswerken. Het gaat hier om een verzameling van kleinere kostenposten. € 7.840 € -7.840