Programma Ruimte

Inleiding

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. De werkzaamheden voor de invoering van de omgevingswet liggen op schema.

Door vertrek van een collega ligt de uitvoering van de klimaattaken stil en loopt vertraging op. 

Taken voor Doelenboom Veiligheid zoals mediation / externe veiligheid worden uitbesteed. Het budget hiervoor wordt overschreden. Voor volgend jaar wordt een hoger bedrag meegenomen in de begroting. 

 

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Uitvoering toezicht en handhaving Ruimtelijke Ordening en bouwtaken

De gemeente Twenterand staat voor de uitdaging om met aanzienlijke bezuinigingen in het vooruitzicht de belangen van ondernemers en inwoners van Twenterand goed en professioneel te behartigen. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil de organisatie meer projectmatig gaan werken. Op deze wijze willen we ook het hoofd bieden aan de opgaven die ons te wachten staan.

Omgevingswet

In 2022 treedt de Omgevingswet en de daarbij horende processen in werking. Hier wordt nu, in 2020, al aan gewerkt. In 2021 zal dat verder geïntensiveerd worden. Om de organisatorische veranderingen goed ingebed te krijgen zal 2021 in het teken staan van verbeteringen. Verbeteringen in onze manier van werken, de producten (adviezen, voorstellen en besluiten) die wij produceren en verbeteringen in onze werkprocessen. Twenterand werkt professioneel en daar zijn we trots op, maar de invoering van de Omgevingswet en alle processen en documenten die daarvoor moeten worden gewijzigd zullen veel inzet vragen. Daarom zal de huidige manier van werken tegen het licht worden gehouden. Daar waar wijzigingen noodzakelijk zijn, zullen deze worden ingevoerd. Daar waar efficiency behaald kan worden om nog effectiever te kunnen werken, zal een slag gemaakt worden.

Daarnaast zal 2021 ook in het teken staan van het opstellen van de Omgevingsvisie. Door middel van participatietrajecten zullen deze visie en de daarbij behorende omgevingsprogramma's worden vormgegeven. 

In de Kadernota 2020 is voor de invoering van de Omgevingswet tot en met 2024 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Uit een herijking van dit budget blijkt dat de beschikbaar gestelde bedragen jaarlijks met €100.000,- kunnen worden verminderd. 

Omgevingsdienst Twente

Onze begroting kwam tot en met 2021 overeen met de begroting van de ODT. Vanaf 2022 is dat niet meer het geval en dient onze bijdrage aan de ODT jaarlijks met €100.000,- extra te worden verhoogd. 

Voorbereiden en ontwikkelen fysieke projecten

Het aanbod van de woningmarkt staat onder druk. De inbreidingslocaties Smithoek en Mozaïek worden met prioriteit ontwikkeld. Allerlei ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de centrumontwikkelingen Vriezenveen en Vroomshoop, Vitaal Sportpark en nieuwe ontwikkelingen vragen op het gebied van de fysieke leefomgeving een grotere inzet van onze organisatie.

Strategie Gemeentelijk vastgoed

In 2021 werkt de gemeente verder aan haar strategie voor het gemeentelijke vastgoed. Het opstellen en van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is een belangrijke opgave. Met deze routekaart zal het gemeentelijk vastgoed worden verduurzaamd. 

Beoogd maatschappelijk effect

In Twenterand is het prettig wonen en werken.

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

De doelen worden bereikt door keuzes te maken richting het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij tevens sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een ‘goede fysieke leefomgeving’. We streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische omgeving. Bij het bereiken van leefbare kernen en buitengebied gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving: ruimte scheppen, maar ook het gebruik van maatschappelijke functies afwegen.

Doel: Voldoende en kwalitatief goede woningen

Om voldoende en kwalitatief goede woningen te bouwen is van belang om te weten waar vraag naar is, zowel voor de korte als lange termijn. Het toevoegen van kwalitatieve goede woningen is belangrijk voor de opgaven die op de gemeente af komen. Hierbij zijn locaties van de ontwikkelingen erg belangrijk en tevens doelgroepen, zoals starters en ouderen, waarvoor wordt gebouwd. Inbreiding gaat hierbij voor uitbreiding. Bij de ontwikkeling wordt ook sterk gekeken naar de duurzaamheid en leefbaarheid van de gemeente. 

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

De doelen worden bereikt door keuzes te maken richting het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij tevens sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een ‘goede fysieke leefomgeving’. We streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische omgeving. Bij het bereiken van leefbare kernen en buitengebied gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving: ruimte scheppen, maar ook het gebruik van maatschappelijke functies afwegen.

Subdoel: Invoering Omgevingswet

De aanleiding voor de Omgevingswet is te vinden in onze samenleving: de behoefte aan eenvoudigere regelgeving, meer inzichtelijkheid en samenhang, meer afwegingsruimte en toch een goede bescherming van onze leefomgeving. In die zin is de Omgevingswet geen ontwikkeling an sich, maar een set regels, instrumenten en cultuurtransitie als gevolg van ontwikkelingen.

Denk aan de toenemende digitalisering, klimaatverandering, demografische verschuivingen, de steeds mondigere samenleving, etc. Als beleid succesvol wil zijn, dan houdt men het best rekening met die globale ontwikkelingen. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun impact op de fysieke leefomgeving zijn immers niet los te zien van de veranderingen op wereldschaal.

In die zin is de Omgevingswet dus een welkom hulpmiddel waarmee we vorm kunnen geven aan ontwikkelingen.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

Elke kern heeft haar eigen geschiedenis, verschijning en karakter. Door adequaat in te springen op veranderingen en ontwikkelingen kan de identiteit van kernen en het buitengebied worden behouden of juist worden versterkt gestuurd door bijvoorbeeld welstandsnota, nota kwaliteitsimpuls groene omgeving en woonvisie. In de fysieke projecten wordt de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit zichtbaar. Voor het platteland is het de bedoeling een antwoord te krijgen op het groeiend oppervlakte van vrijkomende voormalige bedrijfsbebouwing, resulterend in een substantiële vermindering van de verstening van het buitengebied.

Zo gaan we dat doen

Verklaring verschillen programma Ruimte

Verklaring verschillen programma Ruimte

Programma Ruimte
Lasten
Doelenboom Openbare orde en veiligheid 8.907,00
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer 46.560,00
Doelenboom Duurzaamheid,Milieu en VTH 61.773,00
Doelenboom Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling en VTH 0,00
117.240,00
Baten
Doelenboom Openbare orde en veiligheid 0,00
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer -4.670,00
Doelenboom Duurzaamheid, Milieu en VTH 0,00
Doelenboom Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling en VTH 0,00
-4.670,00
Totaal Programma Ruimte 112.570,00
Het nadeel van € 112.570 wordt onder andere veroorzaakt door de volgende posten:
Openbare orde en veiligheid: Het budget Integrale veiligheid wordt al jaren overschreden. Dit bedrag wordt nu eenmalig opgehoogd met € 18.000, in de kadernota 2023 zal om een structurele ophoging gevraagd worden. Algemeen onderhoud brandkranen is structureel verlaagd naar € 7.500.
Openbare ruimte en verkeer: hogere kosten (€ 46.560) voor openbare verlichting door het niet verlengen van het contract met Spie. Dit was een goedkoop contract, echter er werd onvoldoende gepresteerd. Gedurende het komende half jaar wordt onderhoud tijdelijk verricht door van Gelder en de komende tijd zal benut worden om samen met 7 Twentse gemeenten te bekijken op welke manier dit werk opnieuw aanbesteed zal worden.
Duurzaamheid,Milieu en VTH: De vordering voor het afvoeren van het bouwafval met purdelen wordt ingetrokken. Dit is een eenmalig nadeel van € 61.773.