Meer
Publicatiedatum: 17-06-2019

Inhoud

Sitemap

Kadernota 2020 Blz. 1  
'De nieuwe begrotingsapp van de gemeente Twenterand' Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Kadernota 2020 Blz. 4  
Inleiding Kadernota 2020 Blz. 5  
Overzicht van voorstellen en ontwikkelingen Blz. 6  
Toelichting Blz. 7  
Doelstellingen Blz. 8  
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Sociaal Domein Blz. 9  
ONTWIKKELING: Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Blz. 10  
ONTWIKKELING: Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Blz. 11  
ONTWIKKELING: Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland Blz. 12  
ONTWIKKELING: Middelen aanpak gezondheidsachterstanden Blz. 13  
ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting IHP Blz. 14  
VOORSTEL: Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering) Blz. 15  
VOORSTEL: Financiële ontwikkelingen sociaal domein Blz. 16  
VOORSTEL: Inzet van wettelijke regelingen ( m.n. minimabeleid) Blz. 17  
VOORSTEL: Scheidingsloket Blz. 18  
VOORSTEL: Tweede jongereninloop Vriezenveen Blz. 19  
VOORSTEL: Uitrol regionale meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente Blz. 20  
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 21  
VOORSTEL: Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 22  
VOORSTEL: Versterken voorliggend veld Blz. 23  
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Ruimte Blz. 24  
ONTWIKKELING: Deelnemen regionale Energiestrategie Twente Blz. 25  
ONTWIKKELING: Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 26  
ONTWIKKELING: Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 27  
ONTWIKKELING: Uitvoeren strategie voor gemeentelijk vastgoed Blz. 28  
ONTWIKKELING: Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer Blz. 29  
VOORSTEL: Beheren en coördineren ODT (als GR) Blz. 30  
VOORSTEL: Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 31  
VOORSTEL: Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag Blz. 32  
VOORSTEL: Uitvoeren Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 33  
VOORSTEL: Uitvoeren ontwikkelprogramma implementatie Omgevingswet Blz. 34  
VOORSTEL: Uitvoeren project Energieloket en deelnemen Duurzaam Thuis Twente Blz. 35  
VOORSTEL: Verhogen onderhoudsbudget wegen Blz. 36  
VOORSTEL: Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 37  
VOORSTEL: Warmtevoorziening wijken Blz. 38  
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Economie en Vrije tijdsbesteding Blz. 39  
ONTWIKKELING: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 40  
VOORSTEL: Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie Blz. 41  
VOORSTEL: Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden Blz. 42  
VOORSTEL: Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 43  
VOORSTEL: Index subsidies Blz. 44  
VOORSTEL: Uitvoering evenementenbeleid Blz. 45  
VOORSTEL: Verhogen kostendekkendheid Sport Blz. 46  
VOORSTEL: Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt Blz. 47  
VOORSTEL: Vervanging kunstgrasvelden Blz. 48  
VOORSTEL: Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 49  
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Fundament Blz. 50  
ONTWIKKELING: Uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit Blz. 51  
VOORSTEL: Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 52  
VOORSTEL: Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid Blz. 53  
VOORSTEL: Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op) Blz. 54  
VOORSTEL: Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 55  
VOORSTEL: Faciliteren viering 75 jaar vrijheid Blz. 56  
VOORSTEL: Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) Blz. 57  
VOORSTEL: Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen Blz. 58  
Programma Sociaal Domein Blz. 59  
Inleiding Blz. 60  
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 61  
Doelenboom Blz. 62  
Inhoudelijk perspectief Blz. 63  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 64  
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 65  
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 66  
Doelstellingen Blz. 67  
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 68  
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 69  
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 70  
ONTWIKKELING: Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 71  
Uitvoeren ontwikkelprogramma transformatie sociaal domein Blz. 72  
Uitvoeren van ‘zittend bestand SW’ dit door middel van een integrale aanpak Blz. 73  
Verstrekken bedrijfskredieten Blz. 74  
Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 75  
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 76  
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 77  
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 78  
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 79  
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 80  
VOORSTEL: Inzet van wettelijke regelingen ( m.n. minimabeleid) Blz. 81  
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 82  
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 83  
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 84  
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 85  
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 86  
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 87  
Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden Blz. 88  
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 89  
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 90  
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 91  
Nazorg van ex-gedetineerden Blz. 92  
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 93  
ONTWIKKELING: Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland Blz. 94  
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 95  
Voldoen aan de wettelijke taakstelling statushouders Blz. 96  
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 97  
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 98  
Doelenboom Blz. 99  
Inhoudelijk perspectief Blz. 100  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 101  
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 102  
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 103  
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 104  
Doelstellingen Blz. 105  
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 106  
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 107  
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 108  
Inloopfunctie GGZ Blz. 109  
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 110  
ONTWIKKELING: Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Blz. 111  
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 112  
Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen Blz. 113  
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 114  
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 115  
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 116  
VOORSTEL: Financiële ontwikkelingen sociaal domein Blz. 117  
Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend Blz. 118  
4 zorgloketten in de kernen Blz. 119  
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 120  
Beschikbaar stellen collectieve zorgverzekering Blz. 121  
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 122  
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 123  
Inloopfunctie GGZ Blz. 124  
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 125  
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 126  
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 127  
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 128  
Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen Blz. 129  
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 130  
Subsidiëren organisaties gericht op mensen met een beperking Blz. 131  
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 132  
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 133  
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 134  
VOORSTEL: Versterken voorliggend veld Blz. 135  
Welzijnswerk Blz. 136  
Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden Blz. 137  
4 zorgloketten in de kernen Blz. 138  
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 139  
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 140  
Inloopfunctie GGZ Blz. 141  
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 142  
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 143  
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 144  
Welzijnswerk Blz. 145  
Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) Blz. 146  
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 147  
Gericht stimuleren vrijwilligerswerk onder bepaalde doelgroepen Blz. 148  
Inloopfunctie GGZ Blz. 149  
Inventariseren behoefte aan ondersteuning en advies van vrijwilligers Blz. 150  
Organiseren mantelzorgwaardering Blz. 151  
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 152  
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 153  
Vergroten bekendheid ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers Blz. 154  
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 155  
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 156  
Doelenboom Blz. 157  
Inhoudelijk perspectief Blz. 158  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 159  
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 160  
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 161  
Doelstellingen Blz. 162  
Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid Blz. 163  
(Preventieve) maatregelen als voorlichtingen en trainingen gericht op het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld Blz. 164  
Collectieve preventie uitvoeren door de GGZ Blz. 165  
Faciliteren van voorlichting over gebruik alcohol en drugs (o.a. op scholen) Blz. 166  
Inzetten ambulant medewerker verslavingspreventie Blz. 167  
ONTWIKKELING: Voortzetten aanpak drugsproblematiek Blz. 168  
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 169  
Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning Blz. 170  
Faciliteren van de verbindin-gen in het zorgnetwerk door uitvoeren ZAT’s en SOT’s Blz. 171  
Gericht op het functioneren van het zorgnetwerk: Bieden van optimale coördinatie en verbinden van 0e en 1e lijns zorg Blz. 172  
Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting e.d. Blz. 173  
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 174  
Beheren en vervangen van de bestaande AED’s Blz. 175  
Bestrijden van de eikenprocessierups Blz. 176  
Financieren en regie houden op; verslavingszorg, Geestelijke gezondheid e.d. Blz. 177  
ONTWIKKELING: Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Blz. 178  
ONTWIKKELING: Middelen aanpak gezondheidsachterstanden Blz. 179  
Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting e.d. Blz. 180  
VOORSTEL: Scheidingsloket Blz. 181  
Metingen Blz. 182  
Doelenboom Onderwijs Blz. 183  
Doelenboom Blz. 184  
Inhoudelijk perspectief Blz. 185  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 186  
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 187  
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 188  
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 189  
Doelstellingen Blz. 190  
Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod Blz. 191  
Doorontwikkelen harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen Blz. 192  
Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeel-zaalwerk Blz. 193  
Subsidiëren van peuterplaatsen en plaatsen Voor- en vroeg-schoolse educatie (VVE) Blz. 194  
Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een start kwalificatie Blz. 195  
Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie Blz. 196  
Terugleiden voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs door inzet trajectbegeleiding Blz. 197  
Subdoel: afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn Blz. 198  
VOORSTEL: Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 199  
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm Blz. 200  
Beoordelen aanvragen en vergoeden leerlingenvervoer Blz. 201  
Bewaken contract leerlingenvervoer Blz. 202  
ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting IHP Blz. 203  
Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg Blz. 204  
Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen) Blz. 205  
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 206  
Metingen Blz. 207  
Doelenboom Jeugd Blz. 208  
Doelenboom Blz. 209  
Inhoudelijk perspectief Blz. 210  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 211  
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 212  
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 213  
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 214  
Doelstellingen Blz. 215  
Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving Blz. 216  
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 217  
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag Blz. 218  
Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund Blz. 219  
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 220  
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 221  
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag Blz. 222  
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 223  
Afstemmen contactmoment adolescenten Blz. 224  
Beter toegankelijk maken van voorzieningen voor jeugd met beperking Blz. 225  
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 226  
Subsidiëren en afspraken maken op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 227  
VOORSTEL: Tweede jongereninloop Vriezenveen Blz. 228  
Zorgen voor optimale benutting van gemeentelijke regelingen door gezinnen Blz. 229  
Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg Blz. 230  
Faciliteren en verbeteren van de link tussen vrijwilligersorganisaties en/of de netwerkstructuur Blz. 231  
In stand houden en verbeteren van de huidige netwerkstructuur o.a. de inzet van VIS2 in de netwerken Blz. 232  
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 233  
Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 234  
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 235  
Doorontwikkeling POH Jeugd GGZ Blz. 236  
VOORSTEL: Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering) Blz. 237  
VOORSTEL: Uitrol regionale meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente Blz. 238  
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 239  
Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen Blz. 240  
Informeren en adviseren in opgroei- en opvoedsituaties door het subsidiëren van partners in het CJG Blz. 241  
Subsidiëren/faciliteren licht preventief aanbod, zoals cursussen aan ouders Blz. 242  
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 243  
Doelenboom ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein Blz. 244  
Doelenboom Blz. 245  
Inhoudelijk perspectief Blz. 246  
Beoogd Maatschappelijk effect: Blz. 247  
Doel: Omkijken naar elkaar Blz. 248  
Doel: Thuis is het fijn en veilig Blz. 249  
Doel: Iedereen doet mee Blz. 250  
Doelstellingen Blz. 251  
Subdoel: Vroegsignalering en preventie Blz. 252  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 253  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 254  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 255  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 256  
Subdoel: Mantelzorgers kunnen blijven mantelzorgen Blz. 257  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 258  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 259  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 260  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 261  
Subdoel: Het aanbod van activiteiten in de kernen in stand houden met vrijwilligers Blz. 262  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 263  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 264  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 265  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 266  
Subdoel: Welzijn wordt ingezet als middel om de eigen kracht te versterken Blz. 267  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 268  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 269  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 270  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 271  
Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/ in een thuisomgeving op Blz. 272  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 273  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 274  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 275  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 276  
Subdoel: Nadelige gevolgen van echtscheidingen voorkomen en beperken Blz. 277  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 278  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 279  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 280  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 281  
Subdoel: Inwoners langer zelfstandig laten wonen Blz. 282  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 283  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 284  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 285  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 286  
Subdoel: Een zinvolle dag invulling Blz. 287  
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 288  
Onderwijskansen vergroten Blz. 289  
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 290  
Subdoel: Bieden van passende ondersteuning voor inwoners Blz. 291  
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 292  
Onderwijskansen vergroten Blz. 293  
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 294  
Subdoel: Inwoners zijn financieel zelfstandig Blz. 295  
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 296  
Onderwijskansen vergroten Blz. 297  
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 298  
Subdoel: Onderwijskansen vergroten Blz. 299  
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 300  
Onderwijskansen vergroten Blz. 301  
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 302  
Subdoel: Faciliteren van de transformatie Blz. 303  
Inwonersinitiatieven en-inwonersparticipatie Blz. 304  
Organiseren bijeenkomsten (WeConnect en Collegereeksen) Blz. 305  
Programma Ruimte Blz. 306  
Inleiding Blz. 307  
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 308  
Doelenboom Blz. 309  
Inhoudelijk perspectief Blz. 310  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 311  
Doel: Er is minder overlast Blz. 312  
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 313  
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 314  
Doelstellingen Blz. 315  
Subdoel: Tegengaan verloedering Blz. 316  
Voortzetten KVO-B Twenterand Blz. 317  
Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies Blz. 318  
Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekuur en inhoudelijk behandelen zware casuïstiek door middel van mediation Blz. 319  
Subdoel: Uitvoering APV Blz. 320  
VOORSTEL: Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 321  
Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 322  
Handhaven Drank–en Horecawet (<18 jarigen). Blz. 323  
VOORSTEL: Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 324  
Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast Blz. 325  
Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden) Blz. 326  
Voortzetten persoonsgerichte aanpak c.q. ‘TOP X aanpak’ in samenwerking met het Veiligheidshuis Twente Blz. 327  
Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit Blz. 328  
Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners. Blz. 329  
Toepassen Wet BIBOB Blz. 330  
Vergroten bewustwording van ondermijningssignalen Blz. 331  
Subdoel: Aanpak woninginbraken Blz. 332  
Aanpakken heling via DOR Blz. 333  
Vergroten bewustwording inwoners, zodat er vaker preventieve maatregelen worden genomen Blz. 334  
Voortzetten gratis inbraakpreventie-advies Blz. 335  
Subdoel: Crisisbeheersing Blz. 336  
Capaciteit leveren aan de Twentse crsisisbeheersingsorganisatie bij rampen/crises Blz. 337  
Deelnemen aan opleidingen en oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie Blz. 338  
Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie. Blz. 339  
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 340  
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 341  
Doelenboom Blz. 342  
Inhoudelijk perspectief Blz. 343  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 344  
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 345  
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 346  
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 347  
Doelstellingen Blz. 348  
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 349  
Begeleiden aanleg nutsvoorzieningen Blz. 350  
Bevorderen biodiversiteit en ecologisch beheer Blz. 351  
Onderhouden en beheren 26.000 bomen, 155 ha. openbaar groen en 14,2 km hagen Blz. 352  
Onderhouden en beheren 323 km riolering en 757 gemalen Blz. 353  
Onderhouden en beheren 438 km weg en 235 ha. verharding Blz. 354  
Onderhouden en beheren 53 civieltechnische kunstwerken en gebouwen Blz. 355  
Onderhouden en beheren 551 speeltoestellen Blz. 356  
Onderhouden en beheren 7.067 lichtmasten en armaturen Blz. 357  
Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen Blz. 358  
Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’ Blz. 359  
Uitvoering gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 - Riolering en klimaatverandering (onderdeel Agenda Duurzaamheid 2018-2022) Blz. 360  
VOORSTEL: Verhogen onderhoudsbudget wegen Blz. 361  
Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020 Blz. 362  
Duurzaam Veilig (her)-inrichten 30 km/u en 50 km/u wegen Blz. 363  
Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen Blz. 364  
Metingen Blz. 365  
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 366  
Doelenboom Blz. 367  
Inhoudelijk perspectief Blz. 368  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 369  
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 370  
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 371  
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 372  
Doelstellingen Blz. 373  
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 374  
VOORSTEL: Uitvoeren Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 375  
Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 376  
ONTWIKKELING: Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 377  
ONTWIKKELING: Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer Blz. 378  
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 379  
Besparen energie in de huursector Blz. 380  
ONTWIKKELING: Deelnemen regionale Energiestrategie Twente Blz. 381  
ONTWIKKELING: Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 382  
ONTWIKKELING: Stimuleren Energie projecten (duurzaamheidsfonds Zonnepark Oosterweilanden) Blz. 383  
VOORSTEL: Uitvoeren project Energieloket en deelnemen Duurzaam Thuis Twente Blz. 384  
VOORSTEL: Warmtevoorziening wijken Blz. 385  
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 386  
ONTWIKKELING Deelnemen in gebiedsproces EBDV Blz. 387  
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 388  
Aanpassen inzamelstructuur bij hoogbouw Blz. 389  
Behartigen belangen aandeelhouderschappen Twence en ROVA (incl. bijdrage gemeentelijke dururzaamheidsdoelstellingen) Blz. 390  
Beheren dienstverleningsovereenkomst ROVA Blz. 391  
Inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 392  
ONTWIKKELING: Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat Blz. 393  
Tegengaan, opruimen en communiceren van/over zwerfafval Blz. 394  
Uitvoeren Educatie afval scheiden Blz. 395  
Uitvoeren Zwerfvuilaanpak 2013-2022 Blz. 396  
Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 397  
Bewaken en beperken milieubelasting via het ruimtelijke spoor Blz. 398  
Deelname gebiedsproces nieuwe drinkwaterlocatie Vriezenveen-Daarle Blz. 399  
NIEUW Uitvoeren Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 400  
Uitvoeren maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Blz. 401  
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 402  
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag Blz. 403  
VOORSTEL: Beheren en coördineren ODT (als GR) Blz. 404  
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 405  
Initiëren bodemsaneringen bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 406  
Inventariseren en sanering asbest in de bodem Blz. 407  
ONTWIKKELING: Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten Blz. 408  
Metingen Blz. 409  
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 410  
Doelenboom Blz. 411  
Inhoudelijk perspectief Blz. 412  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 413  
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 414  
Doel: Voldoende en meer passende woningen Blz. 415  
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 416  
Doelstellingen Blz. 417  
Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 418  
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 419  
VOORSTEL: Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 420  
Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 421  
VOORSTEL: Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag Blz. 422  
Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 423  
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 424  
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 425  
VOORSTEL: Uitvoeren ontwikkelprogramma implementatie Omgevingswet Blz. 426  
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 427  
ONTWIKKELING: Uitvoeren strategie voor gemeentelijk vastgoed Blz. 428  
Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 429  
Uitvoeren van nota Grondbeleid 2016-2020 Blz. 430  
Uitvoeren welstandbeleid door o.a. de Stadsbouwmeester Blz. 431  
Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’ Blz. 432  
Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd Blz. 433  
Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2020: Blz. 434  
Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving Blz. 435  
Kwalitatief programmeren met woningbouwpogramma per kern Blz. 436  
Uitvoeren lokale Visie op Wonen 2015-2025 Blz. 437  
Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 438  
Uitvoeren Twentse woonafspraken Blz. 439  
Metingen Blz. 440  
Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 441  
Doelenboom Blz. 442  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 443  
Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk. Blz. 444  
Doel: Besluitvormingsprocedures zijn een-voudiger, sneller en beter Blz. 445  
Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschik-bare informatie over de fysieke leef-omgeving digitaal raadplegen Blz. 446  
Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving Blz. 447  
Doelstellingen Blz. 448  
Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende Blz. 449  
Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie Blz. 450  
Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan Blz. 451  
Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld Blz. 452  
Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels. Blz. 453  
Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken Blz. 454  
Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 455  
Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving Blz. 456  
Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd Blz. 457  
Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie. Blz. 458  
Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand Blz. 459  
Doelenboom Blz. 460  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 461  
Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050 Blz. 462  
Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050 Blz. 463  
Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050 Blz. 464  
Doelstellingen Blz. 465  
Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe Blz. 466  
Acties en maatregelen Blz. 467  
Huurwoningen Blz. 468  
Koopwoningen Blz. 469  
Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie Blz. 470  
Acties en projecten opwek hernieuwbare energie Blz. 471  
Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken Blz. 472  
Acties en maatregelen Bedrijven Blz. 473  
Subdoel: Mobiliteit is duurzamer Blz. 474  
Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer Blz. 475  
Acties, maatregelen en projecten Circulaire Economie Blz. 476  
Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd Blz. 477  
Acties en maatregelen Klimaatadaptatie Blz. 478  
Nader uit te werken Participatie: Blz. 479  
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 480  
Inleiding Blz. 481  
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 482  
Doelenboom Blz. 483  
Inhoudelijk perspectief Blz. 484  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 485  
Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar Blz. 486  
Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 487  
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 488  
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 489  
Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden Blz. 490  
Doelstellingen Blz. 491  
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 492  
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 493  
Evalueren Cultuur Platform Twenterand Blz. 494  
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 495  
VOORSTEL: Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 496  
VOORSTEL: Index subsidies Blz. 497  
VOORSTEL: Uitvoering evenementenbeleid Blz. 498  
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt Blz. 499  
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 500  
Evalueren Cultuur Platform Twenterand Blz. 501  
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 502  
VOORSTEL: Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 503  
VOORSTEL: Index subsidies Blz. 504  
VOORSTEL: Uitvoering evenementenbeleid Blz. 505  
VOORSTEL: Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt Blz. 506  
Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving Blz. 507  
Ontwikkelen toekomstvisie door St. Openbare Bibliotheek Twenterand Blz. 508  
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 509  
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 510  
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel Blz. 511  
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 512  
Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld Blz. 513  
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 514  
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel Blz. 515  
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 516  
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 517  
Doorontwikkeling toeristische structuur. Blz. 518  
Integreren cultuur /sport / R&T Blz. 519  
Regio Twente R&T Blz. 520  
Twente Marketing / Wij zijn Twente Blz. 521  
VOORSTEL: Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie Blz. 522  
Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden Blz. 523  
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 524  
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 525  
Sport-/cultuurprijs Blz. 526  
Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden Blz. 527  
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 528  
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 529  
Sport-/cultuurprijs Blz. 530  
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 531  
Doelenboom Blz. 532  
Inhoudelijk perspectief Blz. 533  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 534  
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 535  
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 536  
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 537  
Doelstellingen Blz. 538  
Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking Blz. 539  
Intensivering samenwerking Blz. 540  
VOORSTEL: Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 541  
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 542  
Uitvoering geven aan economische visie Blz. 543  
VOORSTEL: Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 544  
Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar Blz. 545  
Werken aan een ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs Blz. 546  
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 547  
Ondernemershuis Twenterand Blz. 548  
Uitvoering geven aan programmadocument Werklocaties Twente Blz. 549  
VOORSTEL: Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden Blz. 550  
Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten Blz. 551  
Actieagenda Beter Aanbesteden Blz. 552  
Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden Blz. 553  
Uitvoering ondernemersfonds Blz. 554  
Doelenboom Sport Blz. 555  
Doelenboom Blz. 556  
Inhoudelijk perspectief Blz. 557  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 558  
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 559  
Doelstellingen Blz. 560  
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 561  
ONTWIKKELING: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 562  
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen. Blz. 563  
Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen Blz. 564  
ONTWIKKELING: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 565  
Uitvoering sport– en beweegvisie Blz. 566  
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen. Blz. 567  
VOORSTEL: Verhogen kostendekkendheid Sport Blz. 568  
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 569  
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 570  
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt. Blz. 571  
Samenwerken met Sportplatform Blz. 572  
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 573  
Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker Blz. 574  
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 575  
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt. Blz. 576  
Samenwerken met Sportplatform Blz. 577  
Uitvoering sport– en beweegvisie Blz. 578  
VOORSTEL: Vervanging kunstgrasvelden Blz. 579  
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 580  
Programma Fundament Blz. 581  
Inleiding Blz. 582  
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 583  
Doelenboom Blz. 584  
Inhoudelijk perspectief Blz. 585  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 586  
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 587  
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 588  
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 589  
Doelstellingen Blz. 590  
Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie Blz. 591  
Aanvragen en uitgeven van identiteitsdocumen-ten, (paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten) Blz. 592  
Doorlopen naturalisatie procedure (zonder beslissing) en uitreiken Nederlanderschap Blz. 593  
ONTWIKKELING: Uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit Blz. 594  
Vaststellen identiteit aan de hand van identiteitspapieren, registratie dmv brondocumenten Blz. 595  
Vaststellen Identiteit aangever, akten opmaken en afgeven authentieke documenten verlof tot begraven Blz. 596  
Verwerken van akten en latere vermeldingen in de basisregistratie personen (BRP) Blz. 597  
Voltrekken van huwelijken Blz. 598  
Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen Blz. 599  
Kanaaloptimalisatie Blz. 600  
Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening Blz. 601  
Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Blz. 602  
Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 603  
In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren. Blz. 604  
Kanaaloptimalisatie Blz. 605  
Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening Blz. 606  
Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed Blz. 607  
Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 608  
In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren. Blz. 609  
Kanaaloptimalisatie Blz. 610  
Metingen Blz. 611  
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 612  
Doelenboom Blz. 613  
Inhoudelijk perspectief Blz. 614  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 615  
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 616  
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 617  
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 618  
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 619  
Doelstellingen Blz. 620  
Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers Blz. 621  
Gefaseerd in gang zetten van benodigde interventies. Blz. 622  
In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk) Blz. 623  
In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken. Blz. 624  
Onderzoeken op welke termijn deze kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikbaar moeten zijn doorvertalen, definiëren en uitvoeren van de professionaliseringsopgave. Blz. 625  
Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie Blz. 626  
Contact onderhouden met en subsidiëren van dorpsraden en plaatselijk belangverenigingen Blz. 627  
Crisiscommunicatie Blz. 628  
Netwerken onderhouden, waaronder (inter)nationale contacten en representatie Blz. 629  
Ontwikkelen en beheren website, intranet en social media Blz. 630  
Organiseren van (interactieve) bijeenkomsten Blz. 631  
Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten Blz. 632  
Verzorgen interne communicatie Blz. 633  
Verzorgen pers- en publieksvoorlichting Blz. 634  
VOORSTEL: Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid Blz. 635  
VOORSTEL: Faciliteren viering 75 jaar vrijheid Blz. 636  
VOORSTEL: Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen Blz. 637  
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 638  
Beschikbaar houden van apparatuur en telefonie Blz. 639  
Bijhouden van de energie-administratie Blz. 640  
Exploiteren van het bedrijfsrestaurant Blz. 641  
Gebruik en onderhoud materiaal en materieel (incl. tractie) Blz. 642  
Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel Blz. 643  
Onderhouden systemen netwerkbeheer Blz. 644  
Realiseren / verzorgen ontsluiting netwerk voor externe toegang Blz. 645  
Registreren/verwerken van post Blz. 646  
Uitvoeren van bodediensten Blz. 647  
Verlenen van ondersteuning m.b.t. apparatuur en telefonie Blz. 648  
Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen Blz. 649  
Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)* Blz. 650  
Dienstverlenend samenwerken (Zaakgericht digitaal werken) Blz. 651  
Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie Blz. 652  
Op orde brengen van de basis (basis registraties) Blz. 653  
Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid) Blz. 654  
Uitvoeren maatregelen beveiligingsplan voor 2018 Blz. 655  
Uitvoeren maatregelen ENSIA Blz. 656  
VOORSTEL: Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op) Blz. 657  
VOORSTEL: Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 658  
VOORSTEL: Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) Blz. 659  
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 660  
Archiveren volgens de archiefwet Blz. 661  
Bijhouden van de verzekeringsportefeuille Blz. 662  
Doorontwikkelen doelenbomen Blz. 663  
Informatie beveiligen Blz. 664  
Onderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid Blz. 665  
Opstellen en monitoren van beleidsagenda met jaaragenda Blz. 666  
Opstellen P&C documenten-conform planning Blz. 667  
Uitvoeren applicatie-beheer Blz. 668  
Uitvoeren controlewerkzaamheden Blz. 669  
Uitvoeren van het Verbeterplan Bedrijfsvoering Blz. 670  
Uitvoeren van risicomanagement Blz. 671  
VOORSTEL: Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 672  
Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie Blz. 673  
Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven Blz. 674  
Het nemen van besluiten door college/raad Blz. 675  
Horen van inwoners Blz. 676  
In behandeling nemen, toetsen, coördineren en afdoen van bezwaren en klachten Blz. 677  
Ondersteunen van de diverse commissies Blz. 678  
Opstellen en actualiseren mandaatbesluit Blz. 679  
Toetsen van verordeningen, beleidsregels en overeenkomsten Blz. 680  
Uitvoeren Budgetbeheerregeling Blz. 681  
Uitvoeren kwaliteitszorg Blz. 682  
Voeren van verweer/ vertegenwoordigen van bestuursorgaan in bezwaar en beroep Blz. 683  
Volledig heroverwegen van besluiten irt bezwaar Blz. 684  
Voorbereiden zittingen Overijsselse Ombudsman Blz. 685  
Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening Blz. 686  
Aanmanen/invorderen bedragen Blz. 687  
Opstellen gemeentelijke belastingverordening (uitvoering Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) Blz. 688  
Uitvoeren treasury-beleid Blz. 689  
Voeren van een juiste en volledige financiële administratie Blz. 690  
Verplichte indicatoren Blz. 691  
Kadernota in één oogopslag Blz. 692  
Kadernota in één oogopslag Blz. 693  
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 694  
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 695