Sitemap

Kadernota 2020 Blz. 1
'De nieuwe begrotingsapp van de gemeente Twenterand' Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Kadernota 2020 Blz. 4
Inleiding Kadernota 2020 Blz. 5
Overzicht van voorstellen en ontwikkelingen Blz. 6
Toelichting Blz. 7
Doelstellingen Blz. 8
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Sociaal Domein Blz. 9
ONTWIKKELING: Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Blz. 10
ONTWIKKELING: Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Blz. 11
ONTWIKKELING: Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland Blz. 12
ONTWIKKELING: Middelen aanpak gezondheidsachterstanden Blz. 13
ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting IHP Blz. 14
VOORSTEL: Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering) Blz. 15
VOORSTEL: Financiële ontwikkelingen sociaal domein Blz. 16
VOORSTEL: Inzet van wettelijke regelingen ( m.n. minimabeleid) Blz. 17
VOORSTEL: Scheidingsloket Blz. 18
VOORSTEL: Tweede jongereninloop Vriezenveen Blz. 19
VOORSTEL: Uitrol regionale meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente Blz. 20
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 21
VOORSTEL: Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 22
VOORSTEL: Versterken voorliggend veld Blz. 23
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Ruimte Blz. 24
ONTWIKKELING: Deelnemen regionale Energiestrategie Twente Blz. 25
ONTWIKKELING: Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 26
ONTWIKKELING: Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 27
ONTWIKKELING: Uitvoeren strategie voor gemeentelijk vastgoed Blz. 28
ONTWIKKELING: Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer Blz. 29
VOORSTEL: Beheren en coördineren ODT (als GR) Blz. 30
VOORSTEL: Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 31
VOORSTEL: Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag Blz. 32
VOORSTEL: Uitvoeren Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 33
VOORSTEL: Uitvoeren ontwikkelprogramma implementatie Omgevingswet Blz. 34
VOORSTEL: Uitvoeren project Energieloket en deelnemen Duurzaam Thuis Twente Blz. 35
VOORSTEL: Verhogen onderhoudsbudget wegen Blz. 36
VOORSTEL: Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 37
VOORSTEL: Warmtevoorziening wijken Blz. 38
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Economie en Vrije tijdsbesteding Blz. 39
ONTWIKKELING: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 40
VOORSTEL: Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie Blz. 41
VOORSTEL: Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden Blz. 42
VOORSTEL: Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 43
VOORSTEL: Index subsidies Blz. 44
VOORSTEL: Uitvoering evenementenbeleid Blz. 45
VOORSTEL: Verhogen kostendekkendheid Sport Blz. 46
VOORSTEL: Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt Blz. 47
VOORSTEL: Vervanging kunstgrasvelden Blz. 48
VOORSTEL: Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 49
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Fundament Blz. 50
ONTWIKKELING: Uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit Blz. 51
VOORSTEL: Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 52
VOORSTEL: Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid Blz. 53
VOORSTEL: Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op) Blz. 54
VOORSTEL: Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 55
VOORSTEL: Faciliteren viering 75 jaar vrijheid Blz. 56
VOORSTEL: Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) Blz. 57
VOORSTEL: Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen Blz. 58
Programma Sociaal Domein Blz. 59
Inleiding Blz. 60
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 61
Doelenboom Blz. 62
Inhoudelijk perspectief Blz. 63
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 64
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 65
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 66
Doelstellingen Blz. 67
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 68
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 69
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 70
ONTWIKKELING: Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 71
Uitvoeren ontwikkelprogramma transformatie sociaal domein Blz. 72
Uitvoeren van ‘zittend bestand SW’ dit door middel van een integrale aanpak Blz. 73
Verstrekken bedrijfskredieten Blz. 74
Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 75
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 76
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 77
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 78
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 79
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 80
VOORSTEL: Inzet van wettelijke regelingen ( m.n. minimabeleid) Blz. 81
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 82
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 83
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 84
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 85
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 86
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 87
Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden Blz. 88
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 89
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 90
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 91
Nazorg van ex-gedetineerden Blz. 92
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 93
ONTWIKKELING: Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland Blz. 94
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 95
Voldoen aan de wettelijke taakstelling statushouders Blz. 96
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 97
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 98
Doelenboom Blz. 99
Inhoudelijk perspectief Blz. 100
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 101
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 102
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 103
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 106
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 107
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 108
Inloopfunctie GGZ Blz. 109
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 110
ONTWIKKELING: Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Blz. 111
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 112
Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen Blz. 113
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 114
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 115
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 116
VOORSTEL: Financiële ontwikkelingen sociaal domein Blz. 117
Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend Blz. 118
4 zorgloketten in de kernen Blz. 119
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 120
Beschikbaar stellen collectieve zorgverzekering Blz. 121
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 122
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 123
Inloopfunctie GGZ Blz. 124
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 125
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 126
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 127
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 128
Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen Blz. 129
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 130
Subsidiëren organisaties gericht op mensen met een beperking Blz. 131
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 132
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 133
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 134
VOORSTEL: Versterken voorliggend veld Blz. 135
Welzijnswerk Blz. 136
Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden Blz. 137
4 zorgloketten in de kernen Blz. 138
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 139
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 140
Inloopfunctie GGZ Blz. 141
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 142
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 143
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 144
Welzijnswerk Blz. 145
Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) Blz. 146
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 147
Gericht stimuleren vrijwilligerswerk onder bepaalde doelgroepen Blz. 148
Inloopfunctie GGZ Blz. 149
Inventariseren behoefte aan ondersteuning en advies van vrijwilligers Blz. 150
Organiseren mantelzorgwaardering Blz. 151
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 152
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 153
Vergroten bekendheid ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers Blz. 154
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 155
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 156
Doelenboom Blz. 157
Inhoudelijk perspectief Blz. 158
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 159
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 160
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 161
Doelstellingen Blz. 162
Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid Blz. 163
(Preventieve) maatregelen als voorlichtingen en trainingen gericht op het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld Blz. 164
Collectieve preventie uitvoeren door de GGZ Blz. 165
Faciliteren van voorlichting over gebruik alcohol en drugs (o.a. op scholen) Blz. 166
Inzetten ambulant medewerker verslavingspreventie Blz. 167
ONTWIKKELING: Voortzetten aanpak drugsproblematiek Blz. 168
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 169
Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning Blz. 170
Faciliteren van de verbindin-gen in het zorgnetwerk door uitvoeren ZAT’s en SOT’s Blz. 171
Gericht op het functioneren van het zorgnetwerk: Bieden van optimale coördinatie en verbinden van 0e en 1e lijns zorg Blz. 172
Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting e.d. Blz. 173
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 174
Beheren en vervangen van de bestaande AED’s Blz. 175
Bestrijden van de eikenprocessierups Blz. 176
Financieren en regie houden op; verslavingszorg, Geestelijke gezondheid e.d. Blz. 177
ONTWIKKELING: Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Blz. 178
ONTWIKKELING: Middelen aanpak gezondheidsachterstanden Blz. 179
Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting e.d. Blz. 180
VOORSTEL: Scheidingsloket Blz. 181
Metingen Blz. 182
Doelenboom Onderwijs Blz. 183
Doelenboom Blz. 184
Inhoudelijk perspectief Blz. 185
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 186
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 187
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 188
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod Blz. 191
Doorontwikkelen harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen Blz. 192
Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeel-zaalwerk Blz. 193
Subsidiëren van peuterplaatsen en plaatsen Voor- en vroeg-schoolse educatie (VVE) Blz. 194
Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een start kwalificatie Blz. 195
Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie Blz. 196
Terugleiden voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs door inzet trajectbegeleiding Blz. 197
Subdoel: afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn Blz. 198
VOORSTEL: Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 199
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm Blz. 200
Beoordelen aanvragen en vergoeden leerlingenvervoer Blz. 201
Bewaken contract leerlingenvervoer Blz. 202
ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting IHP Blz. 203
Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg Blz. 204
Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen) Blz. 205
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 206
Metingen Blz. 207
Doelenboom Jeugd Blz. 208
Doelenboom Blz. 209
Inhoudelijk perspectief Blz. 210
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 211
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 212
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 213
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 214
Doelstellingen Blz. 215
Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving Blz. 216
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 217
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag Blz. 218
Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund Blz. 219
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 220
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 221
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag Blz. 222
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 223
Afstemmen contactmoment adolescenten Blz. 224
Beter toegankelijk maken van voorzieningen voor jeugd met beperking Blz. 225
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 226
Subsidiëren en afspraken maken op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 227
VOORSTEL: Tweede jongereninloop Vriezenveen Blz. 228
Zorgen voor optimale benutting van gemeentelijke regelingen door gezinnen Blz. 229
Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg Blz. 230
Faciliteren en verbeteren van de link tussen vrijwilligersorganisaties en/of de netwerkstructuur Blz. 231
In stand houden en verbeteren van de huidige netwerkstructuur o.a. de inzet van VIS2 in de netwerken Blz. 232
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 233
Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 234
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 235
Doorontwikkeling POH Jeugd GGZ Blz. 236
VOORSTEL: Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering) Blz. 237
VOORSTEL: Uitrol regionale meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente Blz. 238
VOORSTEL: Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 239
Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen Blz. 240
Informeren en adviseren in opgroei- en opvoedsituaties door het subsidiëren van partners in het CJG Blz. 241
Subsidiëren/faciliteren licht preventief aanbod, zoals cursussen aan ouders Blz. 242
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 243
Doelenboom ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein Blz. 244
Doelenboom Blz. 245
Inhoudelijk perspectief Blz. 246
Beoogd Maatschappelijk effect: Blz. 247
Doel: Omkijken naar elkaar Blz. 248
Doel: Thuis is het fijn en veilig Blz. 249
Doel: Iedereen doet mee Blz. 250
Doelstellingen Blz. 251
Subdoel: Vroegsignalering en preventie Blz. 252
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 253
Tegengaan eenzaamheid Blz. 254
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 255
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 256
Subdoel: Mantelzorgers kunnen blijven mantelzorgen Blz. 257
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 258
Tegengaan eenzaamheid Blz. 259
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 260
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 261
Subdoel: Het aanbod van activiteiten in de kernen in stand houden met vrijwilligers Blz. 262
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 263
Tegengaan eenzaamheid Blz. 264
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 265
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 266
Subdoel: Welzijn wordt ingezet als middel om de eigen kracht te versterken Blz. 267
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 268
Tegengaan eenzaamheid Blz. 269
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 270
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 271
Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/ in een thuisomgeving op Blz. 272
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 273
Tegengaan eenzaamheid Blz. 274
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 275
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 276
Subdoel: Nadelige gevolgen van echtscheidingen voorkomen en beperken Blz. 277
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 278
Tegengaan eenzaamheid Blz. 279
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 280
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 281
Subdoel: Inwoners langer zelfstandig laten wonen Blz. 282
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 283
Tegengaan eenzaamheid Blz. 284
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 285
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 286
Subdoel: Een zinvolle dag invulling Blz. 287
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 288
Onderwijskansen vergroten Blz. 289
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 290
Subdoel: Bieden van passende ondersteuning voor inwoners Blz. 291
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 292
Onderwijskansen vergroten Blz. 293
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 294
Subdoel: Inwoners zijn financieel zelfstandig Blz. 295
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 296
Onderwijskansen vergroten Blz. 297
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 298
Subdoel: Onderwijskansen vergroten Blz. 299
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 300
Onderwijskansen vergroten Blz. 301
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 302
Subdoel: Faciliteren van de transformatie Blz. 303
Inwonersinitiatieven en-inwonersparticipatie Blz. 304
Organiseren bijeenkomsten (WeConnect en Collegereeksen) Blz. 305
Programma Ruimte Blz. 306
Inleiding Blz. 307
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 308
Doelenboom Blz. 309
Inhoudelijk perspectief Blz. 310
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 311
Doel: Er is minder overlast Blz. 312
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 313
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 314
Doelstellingen Blz. 315
Subdoel: Tegengaan verloedering Blz. 316
Voortzetten KVO-B Twenterand Blz. 317
Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies Blz. 318
Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekuur en inhoudelijk behandelen zware casuïstiek door middel van mediation Blz. 319
Subdoel: Uitvoering APV Blz. 320
VOORSTEL: Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 321
Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 322
Handhaven Drank–en Horecawet (<18 jarigen). Blz. 323
VOORSTEL: Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 324
Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast Blz. 325
Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden) Blz. 326
Voortzetten persoonsgerichte aanpak c.q. ‘TOP X aanpak’ in samenwerking met het Veiligheidshuis Twente Blz. 327
Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit Blz. 328
Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners. Blz. 329
Toepassen Wet BIBOB Blz. 330
Vergroten bewustwording van ondermijningssignalen Blz. 331
Subdoel: Aanpak woninginbraken Blz. 332
Aanpakken heling via DOR Blz. 333
Vergroten bewustwording inwoners, zodat er vaker preventieve maatregelen worden genomen Blz. 334
Voortzetten gratis inbraakpreventie-advies Blz. 335
Subdoel: Crisisbeheersing Blz. 336
Capaciteit leveren aan de Twentse crsisisbeheersingsorganisatie bij rampen/crises Blz. 337
Deelnemen aan opleidingen en oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie Blz. 338
Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie. Blz. 339
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 340
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 341
Doelenboom Blz. 342
Inhoudelijk perspectief Blz. 343
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 344
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 345
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 346
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 347
Doelstellingen Blz. 348
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 349
Begeleiden aanleg nutsvoorzieningen Blz. 350
Bevorderen biodiversiteit en ecologisch beheer Blz. 351
Onderhouden en beheren 26.000 bomen, 155 ha. openbaar groen en 14,2 km hagen Blz. 352
Onderhouden en beheren 323 km riolering en 757 gemalen Blz. 353
Onderhouden en beheren 438 km weg en 235 ha. verharding Blz. 354
Onderhouden en beheren 53 civieltechnische kunstwerken en gebouwen Blz. 355
Onderhouden en beheren 551 speeltoestellen Blz. 356
Onderhouden en beheren 7.067 lichtmasten en armaturen Blz. 357
Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen Blz. 358
Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’ Blz. 359
Uitvoering gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 - Riolering en klimaatverandering (onderdeel Agenda Duurzaamheid 2018-2022) Blz. 360
VOORSTEL: Verhogen onderhoudsbudget wegen Blz. 361
Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020 Blz. 362
Duurzaam Veilig (her)-inrichten 30 km/u en 50 km/u wegen Blz. 363
Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen Blz. 364
Metingen Blz. 365
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 366
Doelenboom Blz. 367
Inhoudelijk perspectief Blz. 368
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 369
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 370
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 371
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 372
Doelstellingen Blz. 373
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 374
VOORSTEL: Uitvoeren Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 375
Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 376
ONTWIKKELING: Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 377
ONTWIKKELING: Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer Blz. 378
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 379
Besparen energie in de huursector Blz. 380
ONTWIKKELING: Deelnemen regionale Energiestrategie Twente Blz. 381
ONTWIKKELING: Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 382
ONTWIKKELING: Stimuleren Energie projecten (duurzaamheidsfonds Zonnepark Oosterweilanden) Blz. 383
VOORSTEL: Uitvoeren project Energieloket en deelnemen Duurzaam Thuis Twente Blz. 384
VOORSTEL: Warmtevoorziening wijken Blz. 385
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 386
ONTWIKKELING Deelnemen in gebiedsproces EBDV Blz. 387
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 388
Aanpassen inzamelstructuur bij hoogbouw Blz. 389
Behartigen belangen aandeelhouderschappen Twence en ROVA (incl. bijdrage gemeentelijke dururzaamheidsdoelstellingen) Blz. 390
Beheren dienstverleningsovereenkomst ROVA Blz. 391
Inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 392
ONTWIKKELING: Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat Blz. 393
Tegengaan, opruimen en communiceren van/over zwerfafval Blz. 394
Uitvoeren Educatie afval scheiden Blz. 395
Uitvoeren Zwerfvuilaanpak 2013-2022 Blz. 396
Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 397
Bewaken en beperken milieubelasting via het ruimtelijke spoor Blz. 398
Deelname gebiedsproces nieuwe drinkwaterlocatie Vriezenveen-Daarle Blz. 399
NIEUW Uitvoeren Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 400
Uitvoeren maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Blz. 401
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 402
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag Blz. 403
VOORSTEL: Beheren en coördineren ODT (als GR) Blz. 404
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 405
Initiëren bodemsaneringen bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 406
Inventariseren en sanering asbest in de bodem Blz. 407
ONTWIKKELING: Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten Blz. 408
Metingen Blz. 409
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 410
Doelenboom Blz. 411
Inhoudelijk perspectief Blz. 412
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 413
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 414
Doel: Voldoende en meer passende woningen Blz. 415
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 416
Doelstellingen Blz. 417
Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 418
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 419
VOORSTEL: Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 420
Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 421
VOORSTEL: Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag Blz. 422
Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 423
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 424
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 425
VOORSTEL: Uitvoeren ontwikkelprogramma implementatie Omgevingswet Blz. 426
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 427
ONTWIKKELING: Uitvoeren strategie voor gemeentelijk vastgoed Blz. 428
Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 429
Uitvoeren van nota Grondbeleid 2016-2020 Blz. 430
Uitvoeren welstandbeleid door o.a. de Stadsbouwmeester Blz. 431
Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’ Blz. 432
Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd Blz. 433
Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2020: Blz. 434
Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving Blz. 435
Kwalitatief programmeren met woningbouwpogramma per kern Blz. 436
Uitvoeren lokale Visie op Wonen 2015-2025 Blz. 437
Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 438
Uitvoeren Twentse woonafspraken Blz. 439
Metingen Blz. 440
Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 441
Doelenboom Blz. 442
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 443
Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk. Blz. 444
Doel: Besluitvormingsprocedures zijn een-voudiger, sneller en beter Blz. 445
Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschik-bare informatie over de fysieke leef-omgeving digitaal raadplegen Blz. 446
Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving Blz. 447
Doelstellingen Blz. 448
Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende Blz. 449
Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie Blz. 450
Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan Blz. 451
Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld Blz. 452
Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels. Blz. 453
Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken Blz. 454
Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 455
Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving Blz. 456
Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd Blz. 457
Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie. Blz. 458
Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand Blz. 459
Doelenboom Blz. 460
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 461
Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050 Blz. 462
Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050 Blz. 463
Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050 Blz. 464
Doelstellingen Blz. 465
Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe Blz. 466
Acties en maatregelen Blz. 467
Huurwoningen Blz. 468
Koopwoningen Blz. 469
Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie Blz. 470
Acties en projecten opwek hernieuwbare energie Blz. 471
Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken Blz. 472
Acties en maatregelen Bedrijven Blz. 473
Subdoel: Mobiliteit is duurzamer Blz. 474
Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer Blz. 475
Acties, maatregelen en projecten Circulaire Economie Blz. 476
Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd Blz. 477
Acties en maatregelen Klimaatadaptatie Blz. 478
Nader uit te werken Participatie: Blz. 479
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 480
Inleiding Blz. 481
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 482
Doelenboom Blz. 483
Inhoudelijk perspectief Blz. 484
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 485
Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar Blz. 486
Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 487
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 488
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 489
Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden Blz. 490
Doelstellingen Blz. 491
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 492
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 493
Evalueren Cultuur Platform Twenterand Blz. 494
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 495
VOORSTEL: Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 496
VOORSTEL: Index subsidies Blz. 497
VOORSTEL: Uitvoering evenementenbeleid Blz. 498
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt Blz. 499
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 500
Evalueren Cultuur Platform Twenterand Blz. 501
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 502
VOORSTEL: Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 503
VOORSTEL: Index subsidies Blz. 504
VOORSTEL: Uitvoering evenementenbeleid Blz. 505
VOORSTEL: Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt Blz. 506
Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving Blz. 507
Ontwikkelen toekomstvisie door St. Openbare Bibliotheek Twenterand Blz. 508
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 509
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 510
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel Blz. 511
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 512
Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld Blz. 513
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 514
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel Blz. 515
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 516
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 517
Doorontwikkeling toeristische structuur. Blz. 518
Integreren cultuur /sport / R&T Blz. 519
Regio Twente R&T Blz. 520
Twente Marketing / Wij zijn Twente Blz. 521
VOORSTEL: Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie Blz. 522
Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden Blz. 523
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 524
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 525
Sport-/cultuurprijs Blz. 526
Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden Blz. 527
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 528
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 529
Sport-/cultuurprijs Blz. 530
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 531
Doelenboom Blz. 532
Inhoudelijk perspectief Blz. 533
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 534
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 535
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 536
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 537
Doelstellingen Blz. 538
Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking Blz. 539
Intensivering samenwerking Blz. 540
VOORSTEL: Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 541
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 542
Uitvoering geven aan economische visie Blz. 543
VOORSTEL: Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 544
Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar Blz. 545
Werken aan een ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs Blz. 546
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 547
Ondernemershuis Twenterand Blz. 548
Uitvoering geven aan programmadocument Werklocaties Twente Blz. 549
VOORSTEL: Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden Blz. 550
Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten Blz. 551
Actieagenda Beter Aanbesteden Blz. 552
Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden Blz. 553
Uitvoering ondernemersfonds Blz. 554
Doelenboom Sport Blz. 555
Doelenboom Blz. 556
Inhoudelijk perspectief Blz. 557
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 558
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 559
Doelstellingen Blz. 560
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 561
ONTWIKKELING: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 562
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen. Blz. 563
Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen Blz. 564
ONTWIKKELING: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 565
Uitvoering sport– en beweegvisie Blz. 566
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen. Blz. 567
VOORSTEL: Verhogen kostendekkendheid Sport Blz. 568
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 569
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 570
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt. Blz. 571
Samenwerken met Sportplatform Blz. 572
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 573
Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker Blz. 574
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 575
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt. Blz. 576
Samenwerken met Sportplatform Blz. 577
Uitvoering sport– en beweegvisie Blz. 578
VOORSTEL: Vervanging kunstgrasvelden Blz. 579
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 580
Programma Fundament Blz. 581
Inleiding Blz. 582
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 583
Doelenboom Blz. 584
Inhoudelijk perspectief Blz. 585
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 586
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 587
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 588
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 589
Doelstellingen Blz. 590
Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie Blz. 591
Aanvragen en uitgeven van identiteitsdocumen-ten, (paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten) Blz. 592
Doorlopen naturalisatie procedure (zonder beslissing) en uitreiken Nederlanderschap Blz. 593
ONTWIKKELING: Uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit Blz. 594
Vaststellen identiteit aan de hand van identiteitspapieren, registratie dmv brondocumenten Blz. 595
Vaststellen Identiteit aangever, akten opmaken en afgeven authentieke documenten verlof tot begraven Blz. 596
Verwerken van akten en latere vermeldingen in de basisregistratie personen (BRP) Blz. 597
Voltrekken van huwelijken Blz. 598
Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen Blz. 599
Kanaaloptimalisatie Blz. 600
Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening Blz. 601
Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Blz. 602
Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 603
In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren. Blz. 604
Kanaaloptimalisatie Blz. 605
Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening Blz. 606
Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed Blz. 607
Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 608
In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren. Blz. 609
Kanaaloptimalisatie Blz. 610
Metingen Blz. 611
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 612
Doelenboom Blz. 613
Inhoudelijk perspectief Blz. 614
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 615
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 616
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 617
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 618
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 619
Doelstellingen Blz. 620
Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers Blz. 621
Gefaseerd in gang zetten van benodigde interventies. Blz. 622
In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk) Blz. 623
In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken. Blz. 624
Onderzoeken op welke termijn deze kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikbaar moeten zijn doorvertalen, definiëren en uitvoeren van de professionaliseringsopgave. Blz. 625
Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie Blz. 626
Contact onderhouden met en subsidiëren van dorpsraden en plaatselijk belangverenigingen Blz. 627
Crisiscommunicatie Blz. 628
Netwerken onderhouden, waaronder (inter)nationale contacten en representatie Blz. 629
Ontwikkelen en beheren website, intranet en social media Blz. 630
Organiseren van (interactieve) bijeenkomsten Blz. 631
Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten Blz. 632
Verzorgen interne communicatie Blz. 633
Verzorgen pers- en publieksvoorlichting Blz. 634
VOORSTEL: Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid Blz. 635
VOORSTEL: Faciliteren viering 75 jaar vrijheid Blz. 636
VOORSTEL: Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen Blz. 637
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 638
Beschikbaar houden van apparatuur en telefonie Blz. 639
Bijhouden van de energie-administratie Blz. 640
Exploiteren van het bedrijfsrestaurant Blz. 641
Gebruik en onderhoud materiaal en materieel (incl. tractie) Blz. 642
Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel Blz. 643
Onderhouden systemen netwerkbeheer Blz. 644
Realiseren / verzorgen ontsluiting netwerk voor externe toegang Blz. 645
Registreren/verwerken van post Blz. 646
Uitvoeren van bodediensten Blz. 647
Verlenen van ondersteuning m.b.t. apparatuur en telefonie Blz. 648
Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen Blz. 649
Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)* Blz. 650
Dienstverlenend samenwerken (Zaakgericht digitaal werken) Blz. 651
Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie Blz. 652
Op orde brengen van de basis (basis registraties) Blz. 653
Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid) Blz. 654
Uitvoeren maatregelen beveiligingsplan voor 2018 Blz. 655
Uitvoeren maatregelen ENSIA Blz. 656
VOORSTEL: Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op) Blz. 657
VOORSTEL: Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 658
VOORSTEL: Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) Blz. 659
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 660
Archiveren volgens de archiefwet Blz. 661
Bijhouden van de verzekeringsportefeuille Blz. 662
Doorontwikkelen doelenbomen Blz. 663
Informatie beveiligen Blz. 664
Onderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid Blz. 665
Opstellen en monitoren van beleidsagenda met jaaragenda Blz. 666
Opstellen P&C documenten-conform planning Blz. 667
Uitvoeren applicatie-beheer Blz. 668
Uitvoeren controlewerkzaamheden Blz. 669
Uitvoeren van het Verbeterplan Bedrijfsvoering Blz. 670
Uitvoeren van risicomanagement Blz. 671
VOORSTEL: Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 672
Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie Blz. 673
Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven Blz. 674
Het nemen van besluiten door college/raad Blz. 675
Horen van inwoners Blz. 676
In behandeling nemen, toetsen, coördineren en afdoen van bezwaren en klachten Blz. 677
Ondersteunen van de diverse commissies Blz. 678
Opstellen en actualiseren mandaatbesluit Blz. 679
Toetsen van verordeningen, beleidsregels en overeenkomsten Blz. 680
Uitvoeren Budgetbeheerregeling Blz. 681
Uitvoeren kwaliteitszorg Blz. 682
Voeren van verweer/ vertegenwoordigen van bestuursorgaan in bezwaar en beroep Blz. 683
Volledig heroverwegen van besluiten irt bezwaar Blz. 684
Voorbereiden zittingen Overijsselse Ombudsman Blz. 685
Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening Blz. 686
Aanmanen/invorderen bedragen Blz. 687
Opstellen gemeentelijke belastingverordening (uitvoering Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) Blz. 688
Uitvoeren treasury-beleid Blz. 689
Voeren van een juiste en volledige financiële administratie Blz. 690
Verplichte indicatoren Blz. 691
Bijlagen Blz. 692
Kadernota in één oogopslag Blz. 693
Kadernota in één oogopslag Blz. 694
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 695
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 696
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap