Privacy statement

Privacyverklaring Gemeente Twenterand

 

De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover. Ook wordt uitgelegd welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

1. Verwerken van persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van verschillende gemeentelijke taken heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens noemen we ‘verwerken’. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

2. Bijzondere persoonsgegevens

In sommige gevallen worden er ook ‘bijzondere’ of ‘gevoelige’ gegevens verwerkt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw:

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Inkomensgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens zijn natuurlijk gevoelig en zijn wettelijk extra beschermd.

 

3. Verwerkingsdoelen

De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een bepaalde taak uit te kunnen voeren. Enkele voorbeelden zijn:

 • Het uitvoeren van publiekrechtelijke taken binnen het sociaal domein (aanvraag WMO, aanvraag jeugdhulp, aanvraag in het kader van de Participatiewet).
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Het maken van een afspraak om een paspoort aan te vragen.
 • Om contact met u op te kunnen nemen na een melding openbare ruimte.

 

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens zolang het nodig is om haar taken te kunnen uitvoeren. Daarna moeten de gegevens vernietigd worden. In veel gevallen is de gemeente echter verplicht om persoonsgegevens een bepaalde periode te bewaren. Die verplichting komt voort uit verschillende wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Archiefwet.

 

5. Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met andere organisaties als de gemeente hiertoe wettelijk verplicht is, als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

 

Daarnaast komt het voor dat derden persoonsgegevens verwerken in opdracht van de gemeente. Met deze organisaties wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Twenterand blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

6. Beveiliging

De gemeente Twenterand neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

 

7. Uw rechten

Als inwoner heeft u het recht om na te gaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U kunt bijvoorbeeld vragen om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

 

Voor een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met de gemeente. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon zullen we u vervolgens uitnodigen om met uw identiteitsbewijs langs te komen op het gemeentehuis.

 

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

 

Basisregistratie Personen
De belangrijkste verzameling van persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit geregistreerd. Via www.mijn.overheid.nl kunt u controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat. Naast de gemeente kunnen ook andere soorten organisaties uw persoonsgegevens uit de BRP gebruiken. Welke organisaties dit zijn kunt u terugvinden via www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 

8. Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of in het algemeen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Bent u het ergens niet mee eens of denkt u dat er mogelijk sprake is van een datalek? U kunt dan contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Twenterand. Stuur een e-mail naar: fg@twenterand.nl.

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder met uw vraag of klacht. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Gemeente Twenterand
Mei 2018

 

Twitter

Facebook

LinkedIn

GooglePlus